آمار جستجو برای Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:20203735.24%0.00
2has_content_in_original_bundle_keyword:true1413.33%0.00
3dateIssued_keyword:20191312.38%0.00
4dateIssued_keyword:13981211.43%0.00
5has_content_in_original_bundle_keyword:false109.52%0.00
6author_keyword:Алексей Владимирович Маняхин76.67%0.00
7author_keyword:Вероника Игоревна Абрамова76.67%0.00
8author_keyword:Елена Николаевна Ельцова65.71%0.00
9dateIssued_keyword:139965.71%0.00
10dateIssued_keyword:201865.71%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
105100.00%0.00