آمار جستجو برای نشریات روسی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true1676.94%0.00
2dateIssued_keyword:20191315.44%0.00
3dateIssued_keyword:13981094.53%0.00
4subject_keyword:Русский Язык1094.53%0.00
5subject_keyword:русский язык1064.41%0.00
6author_keyword:Махбубех Алияри Шорехдели1054.36%0.00
7dateIssued_keyword:13971044.32%0.00
8dateIssued_keyword:13961014.20%0.00
9dateIssued_keyword:1399984.07%0.00
10subject_keyword:глагол974.03%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
2406100.00%0.00