آمار جستجو برای نشریات روسی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:false104.74%0.00
2author_keyword:Хади Бахарлу94.27%0.00
3subject_keyword:Восток83.79%0.00
4subject_keyword:Достоевский83.79%0.00
5author_keyword:Масуме Мотамедния73.32%0.00
6author_keyword:Махбубех Алияри Шорехдели73.32%0.00
7author_keyword:Махдии Мухаммадбегии Косвои73.32%0.00
8dateIssued_keyword:139673.32%0.00
9has_content_in_original_bundle_keyword:true73.32%0.00
10subject_keyword:А.С. Пушкин73.32%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
211100.00%0.00