آمار جستجو برای نشریات روسی

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1has_content_in_original_bundle_keyword:true678622.33%0.00
2dateIssued_keyword:139925878.51%0.00
3dateIssued_keyword:201824578.08%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:false24287.99%0.00
5dateIssued_keyword:139623367.69%0.00
6dateIssued_keyword:202022437.38%0.00
7author_keyword:Махбубех Алияри Шорехдели21877.20%0.00
8dateIssued_keyword:201918746.17%0.00
9dateIssued_keyword:139718456.07%0.00
10subject_keyword:русский язык18165.98%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
30391100.00%0.00