مرور نشریات روسی بر اساس پدیدآور "Janolah Karimi Motahhar"