نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدیباکیا, پریاfa_IR
dc.contributor.authorشکری چشمه سبزی, اعظمfa_IR
dc.contributor.authorمرادزاده فرد, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1399-10-19T15:38:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2021-01-08T15:38:55Z
dc.date.available1399-10-19T15:38:53Zfa_IR
dc.date.available2021-01-08T15:38:55Z
dc.date.issued2022-03-01en_US
dc.date.issued1400-12-10fa_IR
dc.identifier.citationدیباکیا, پریا, شکری چشمه سبزی, اعظم, مرادزاده فرد, مهدی. (1400). تاثیر آگاهی و قضاوت اخلاقی حسابداران در تمایل به گزارش تخلفات مالی با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شدت اخلاقی درک شده. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری, 6(12), 1-5.fa_IR
dc.identifier.issn2476-7166
dc.identifier.issn2538-4228
dc.identifier.urihttp://aapc.khu.ac.ir/article-1-917-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/709564
dc.description.abstractرخداد تخلفات مالی اخیر در ایران ضمن تبعات منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آثار مخربی بر اعتماد عموم مردم وارد نموده است. گزارش تخلفات مالی، ابزار کنترلی مهمی در شناسایی و جلوگیری از تخلفات مالی محسوب می‌شود. مطالعات قبلی اذعان می‌دارند که تمایل به گزارش تخلفات تحت تأثیر عواملی قرار دارد که با شناسایی این عوامل می‌توان شناخت بهتری از ابعاد مبهم این پدیده کسب نمود. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر قضاوت­ها و تصمیم­های حسابداران و حسابرسان، می‌تواند در دست‌یابی به راه‌کارهایی که منجر به بهبود و ارتقاء رفتارهای اخلاقی از جمله گزارش تخلفات در حرفه حسابداری و حسابرسی می‌شود، راه‌گشا باشد. پژوهش حاضر با استفاده از ﻣﺪل تصمیم‌گیری اخلاقی "اﻗﺘﻀﺎیی ـ مساله"، در صدد است با تبیین تمایل حسابداران به گزارش تخلفات مالی با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شدت اخلاقی درک شده، گامی در جهت کشف جنبه‌های جدید در حوزه گزارش تخلفات بردارد. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 173 نفر از دانش‌آموختگان رشته حسابداران شاغل در بخش‌های مختلف شرکت‌های دولتی و خصوصی تشکیل می‌دهند.. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1399 و با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان می‌دهد که آگاهی اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر قضاوت اخلاقی حسابداران دارد و شدت اخلاقی درک شده در این رابطه نقش تعدیل‌گر ایفا می‌کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که قضاوت اخلاقی حسابداران تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل آنان به گزارش تخلفات مالی به مراجع داخل و خارج سازمان دارد و این رابطه به‌واسطه متغیر شدت اخلاقی درک شده تعدیل نمی‌گردد. به‌طور کلی نتایج بیانگر آن است که ﻣﺪل تصمیم‌گیری اخلاقی اﻗﺘﻀﺎیی ـ مساله، تا حدودی منجر به درک بهتری از عوامل موثر بر گزارش تخلفات مالی می‌گردد. لذا ضروری است که یکی از عمده‌ترین دغدغه‌‌های حسابداران در سطوح مختلف مدنظر قرادادن اخلاق و اصول اخلاقی برای ایجاد بستری مناسب برای بهبود عملکرد حرفه حسابداری باشد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه خوارزمیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاریfa_IR
dc.relation.ispartofIranian journal of Value and Behavioral Accountingen_US
dc.subjectآگاهی اخلاقیfa_IR
dc.subjectقضاوت اخلاقی حسابدارانfa_IR
dc.subjectگزارش تخلفات مالیfa_IR
dc.subjectمدل تصمیم‌گیری اقتضایی ـ مسالهfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleتاثیر آگاهی و قضاوت اخلاقی حسابداران در تمایل به گزارش تخلفات مالی با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شدت اخلاقی درک شدهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (p.diba1367@gmail.com)fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران(نویسنده مسئول)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (moradzadehfard@yahoo.com)fa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue12
dc.citation.spage1
dc.citation.epage5


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد