دوره 0, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • پیشگیری ازبزه دیدگی زنان قربانی خشونت درخانواده بابررسی سیاست جنایی تقنینی ایران 

  مهدوی, محمود؛ رستمی, سینا؛ کربلایی, هادی؛ دیبامهر, مینا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را ...

 • هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت 

  قادی, مجتبی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  متن حاضر با وا کاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی هویت دینی در تعامل با فضای مجازی اینترنت می باشد، لذا سعی در پاسخ گویی به این پرسش است که آیا فضای مجازی با پیشرف تهای روز افزونی که دارد؛ می تواند هویت های جمعی و ...

 • آسیب شناسی تغییرات خانواده، با تاکید بر نقش جهانی شدن فرهنگی بر تعاملات جنسیتی و تمایلات جنسی 

  زاهد, سیدسعید؛ کاوه, مهدی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  جهانی شدن یکی از رخدادهای غیر قابل اجتناب است که می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. یکی از سویه های مهم آن جهانی شدن فرهنگی است. این مقاله، به مدد ادبیات علمی و تحقیقاتی، با این پیش فرض که جهانی شدن فرهنگی در جامعه ایرانی ...

 • بررسی علل بروز و روشهای پیشگیری از فساد اداری 

  رستمی, ولی؛ کبگانی, حسن؛ طالبی زاده, معین (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به ...

 • جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی 

  نصری, لادن؛ اعظمی, رضا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  کار تحقیقی حاضر ب ا عنوان جرایم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی با هدف توصی ف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرایم ی که در فضا ی مجازی رخ م یدهد وامنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید م یکند با روش توصیفی انجام داده ...

 • حق الناس، حقوق جهانی اسلام (ادعای جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر) 

  قادری, سیدعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  طرح مقاله حاضر در این شماره که توسط مولف تهیه و در موسسه شرق شناسی هامبورگ قرائت گردیده است م یتواند بستری جهت نشر نگا ههای متکثر و متنوع از ایجاد کرده و مخاطبین » حقوق بشر « مناظر مختلف به لای ههای پنهان و آشکار کلید واژه ...

 • ارزیابی اجرای دوره های امید بر بهبود سلامت معنوی زنان متقاضی طلاق 

  الفت, محمدباقر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی شرکت در دوره مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( بر بهبود سلامت معنوی است. جامعه آماری این طرح شامل زنان متقاضی طلاق بوده که به شیوه تصادفی نسبت به انتخاب 40 نفر از ایشان اقدام شد و با پرس شنامه ...

 • سخن سردبیر 

  رضایی, امیر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2018-01-21)
  بدون تردید رهیافت انتشار آرای علمی، تخصصی پژوهشگران با نگاهی سبب شناسانه و نقادی اثر بخش تدابیر و سیاس تهای اجرایی ب هکار گرفته شده به موازات تولید فکر با رویکردی پیشگیرانه م یتواند با تضارب آراء، بستری را جهت پیشگیری از ...