مرور رهیافت پیشگیری بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 202

 • تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار 

  اخوان, امیرناصر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطحزندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. البته در ...

 • سخن مدیر مسئول؛ 

  الفت, محمدباقر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  این فصلنامه که در فصل پاییز مقارن با هفته آخر آذر ماه که به هفته پژوهش و فناوری موسوم گردیده است، به زیور طبع آراسته شده است. است، به زیور طبع آراسته شده است.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم سو با مرا کز ...

 • ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی 

  عطوف, حسینعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی ...

 • نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم 

  رضایی, امیر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  امروزه برای هر حرکت هدفمند، نظام مند و اثربخش، نا گزیریم که تحقیق و پژوهش را سر لوحه کارهای خود قرار دهیم.در این راستا در کلیه سازمان های دولتی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چگونگی تصمیم سازی و ...

 • فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟ 

  قادری, سیدعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور ...

 • بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر مناسبات خانوادگی 

  احمدنیا, شیرین (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  نگارنده در این نوشتار بر آن بوده است تا به وجوهی از زندگی اجتماعی یعنی به تعاملات و مناسبات زندگی افراد خانواده - در چارچوب ارتباطی همسران و نیز در سطحوالدین و فرزندان- بپردازد که می توانسته از پدیده ی گسترش شبکه های اجتماعی ...

 • ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ موسوی, سیدمرتضی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » ...

 • نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 

  پدیدآور نامشخص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوبپیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. ...

 • تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی 

  صالح صدق پور, بهرام؛ براتی, زهرا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه ...

 • تاملی بر کارکرد ابزارها در پژوهش و جایگاه آن در اندازه گیری امور اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم در این شماره بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی 

  صالح صدق پور, بهرام؛ براتی, زهرا (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  هدف از این مقاله که با ابتناء بر رهیافت یک پژوهش نگاشته شده است؛ بازساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون نگرش دینی است. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه ی دانشجویان دانشگاه های آزاد تهران و دانشگاه ...

 • فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید 

  امانی کلاریجانی, امرالله (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  اینترنت و فضاى مجازی با ورود به زندگى انسانی، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر جامعه و خانواده تحمیل کرده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی ...

 • سخن مدیر مسئول؛ 

  الفت, محمدباقر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  این فصلنامه که در فصل پاییز مقارن با هفته آخر آذر ماه که به هفته پژوهش و فناوری موسوم گردیده است، به زیور طبع آراسته شده است. است، به زیور طبع آراسته شده است.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم ...

 • پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه 

  عندلیب کورایم, مرتضی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو ...

 • پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه 

  عندلیب کورایم, مرتضی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو ...

 • نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7 

  پدیدآور نامشخص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوبپیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر ...

 • ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم 

  صادقی فسایی, سهیلا؛ موسوی, سیدمرتضی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » ...

 • فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید 

  امانی کلاریجانی, امرالله (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  اینترنت و فضاى مجازی با ورود به زندگى انسانی، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر جامعه و خانواده تحمیل کرده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی ...

 • تاثیر فضای مجازی در بهبود و توسعه حوزه کسب و کار 

  اخوان, امیرناصر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  جهان امروز با ارتباطات وسیع میان افراد شناخته می شود. بخش قابل توجهی از زندگی ما توسط همین روابط اجتماعی تعیین می شوند و هرچه کیفیت این روابط بالاتر باشد، سطحزندگی و به تبع آن حوزه کسب و کار نیز ارتقا خواهد یافت. ...

 • ارزیابی سیاست های کیفری در برابر جرایم خشونت آمیز از طریق تحلیل شاخص های کمّی 

  عطوف, حسینعلی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  سیاس ت کیفری قضایی عبارت است از رو شهایی که مراجع عدالت کیفری در فرایند اجرای عدالت در چارچوب مقررات، از طریق اختیارات قانونی و با توسل به نهادها و سازوکارهای کیفری برای مقابله با بزه کاری اتخاذ و اعمال م ینمایند؛ ساماندهی ...

 • نگاه سردبیر به؛ پژوهش و موانع کاربست یافته های آن در امر پیشگیری از وقوع جرم 

  رضایی, امیر (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه, 2017-11-22)
  امروزه برای هر حرکت هدفمند، نظام مند و اثربخش، نا گزیریم که تحقیق و پژوهش را سر لوحه کارهای خود قرار دهیم.در این راستا در کلیه سازمان های دولتی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چگونگی تصمیم ...