مرور مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی بر اساس پدیدآور