مرور دوره 5, شماره 1 بر اساس موضوع "ترجمه"

  • بازتاب‌ ترجمه شعر معاصر فارسی در جهان عرب 

    کاظمی نجف آبادی, سمیه؛ رحیمی خویگانی, محمد (دانشگاه تربیت مدرس, 2017-04-01)
    در نیمه اول قرن بیستم با ترجمه ادب قدیم فارسی، نخستین گام‌های معرفی شعر و ادب فارسی به جهان عرب برداشته شد و در اندک زمانی شعرهای شاعران بزرگی چون فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی، عطار، نظامی و خیام به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر ...