مرور دوره 5, شماره 1 بر اساس پدیدآور "آلبوغبیش, عبدالله"

  • مضمون شناسی اسطوره ای در ادبیات تطبیقی و کیفیت کاربست آن 

    آلبوغبیش, عبدالله (دانشگاه تربیت مدرس, 2017-04-01)
    ادبیات تطبیقی همچون سایر علوم، دارای مبانی نظری، اصطلاح شناسی و روش‌شناسی ویژه خود است. مکتب کلاسیک یا تاریخگرای ادبیات تطبیقی با روش‌هایی نظیر تأثیر و اقتباس، تصویرشناسی و ترجمه‌پژوهی کوشیده است متون ادبی را مطالعه و ...