دوره 6, شماره 22

 

ارسال های اخیر

 • الگوهای متفاوت درآمد و مخارج دولت در کشورهای منتخب عضو منا با تأکید بر ایران 

  مداح, مجید؛ ایراندوست, مژگان (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  درک درست رابطه بین درآمد (مالیات) و مخارج دولت به عنوان یک امر مهم در تحقق برنامه­های دولت و اثر بخشی سیاست‌های تثبیتی، توزیعی و تخصیصی دولت مطرح است. همچنین برقراری تعادل مناسب بین درآمدها و مخارج دولت یکی از دشواری‌هایی ...

 • تأثیر سرمایه‌ انسانی بر نوآوری: مطالعه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته 

  مرادی, محمدعلی؛ اکبری, مرتضی؛ بشارتی, فهیمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه‌حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد ...

 • بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران 

  موسوی, سیدکاظم؛ سلمانپور زنوز, علی؛ شکوهی فرد, سیامک (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایرانبی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. ...

 • هدفمندسازی یارانه‌ها و ترکیب محصولات کشاورزی در سبد خانوارهای ایرانی 

  گلی, یونس؛ منیری, محمدرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  یکی از اهداف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش رفاه و کاهش نابرابری در جامعه بوده است، در همین راستا مطالعه‌ی حاضر با تمرکز بر داده‌های هزینه-درآمد خانوارها در دوره‌ی زمانی 1387 تا 1393، به بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر ...

 • بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی وشکاف درآمدی در استان های ایران 

  عیسی زاده روشن, یوسف؛ پورفرج, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانهای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس ...

 • بررسی پدیده مالی شدن در اقتصاد ایران 

  ابوذری, ایوب؛ شهیکی تاش, محمدنبی؛ کرانی, عبدالرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  پدیده مالی شدن اشاره به افزایش نقش انگیزه های مالی، بازارهای مالی، بازیگران مالی و موسسات مالی در اقتصاد یک کشور دارد، که با رابطه معکوس بین رشد بازار سرمایه و رشد اقتصادی مشخص می گردد. پدیده مالی شدن منجر به کاهش سرمایه ...

 • جایگاه توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی کشور 

  فهام, الهام؛ پرهیزکار, مرتضی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی انجام شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که تا چه میزان مفاهیم مربوط به توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی، تلفیق شده ...

 • سنجش وضعیت مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران 

  محمدی, حامد؛ الوانی, سیدمهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ حمیدی, ناصر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2018-08-23)
  هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه‌های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می‌باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی ...