آمار جستجو برای دوره 4, شماره 13

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:احمدی, مرضیه15.56%0.00
2author_keyword:اله رضایی, اسعد15.56%0.00
3author_keyword:بصیرت, مهدی15.56%0.00
4author_keyword:حیدری, حسن15.56%0.00
5author_keyword:دانش نیا, محمد15.56%0.00
6author_keyword:زنگی ابادی, پروانه15.56%0.00
7author_keyword:ستوده نیا, سلمان15.56%0.00
8dateIssued_keyword:139515.56%0.00
9dateIssued_keyword:201615.56%0.00
10has_content_in_original_bundle_keyword:true15.56%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00