مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "سند چشم اندار"