مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "سازمان‌های کسب و کار، اقتصاد کسب و کار، بازاریابی، حسابداری"