مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "روش‌های فیلترینگ هودریک- پرسکات"