مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "تبعیض اقتصادی"

  • اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری 

    عزتی, مرتضی؛ کوهکن, رسول؛ حیدری, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و ...