مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "بهداشت، سلامت و رفاه"

  • تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران 

    ستوده نیا, سلمان؛ دانش نیا, محمد؛ قزلباش, اعظم؛ احمدی راد, حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامع

  • هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی 

    مکیان, سید نظام الدین؛ طاهرپور, عفت؛ زنگی ابادی, پروانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی‌باشد. امید به زندگی در ...