مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "ایران"

  • تاثیر تفاوت دهک‌های درآمدی بر شاخص سلامت در ایران 

    ستوده نیا, سلمان؛ دانش نیا, محمد؛ قزلباش, اعظم؛ احمدی راد, حسین (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامع

  • نقش و جایگاه ایران در آسیای غربی و جنوب غربی 

    یاسوری, مجید؛ سجودی, مریم (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور‌ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن‌ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی‌ها و از مهم ترین دغدغه‌های فکری اندیشمندانی از حوزه‌های مختلف ...