مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "امید به زندگی"

  • هزینه‌های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی 

    مکیان, سید نظام الدین؛ طاهرپور, عفت؛ زنگی ابادی, پروانه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    امید به زندگی، از جمله شاخص‌های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه‌های متعددی می‌باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی‌باشد. امید به زندگی در ...