مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس موضوع "اقتصاد نیروی کار و آمارگیری"

  • اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری 

    عزتی, مرتضی؛ کوهکن, رسول؛ حیدری, حسن (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد در کشورهای مختلف، از جمله ایران است و پیش نیاز برطرف ساختن این مشکل، شناسایی عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش اثر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، تبعیض اقتصادی و ...

  • تاثیر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو ایران و سایر بخشهای اقتصادی 

    قویدل, صالح؛ صوفی مجید پور, مسعود؛ شعبانی, انوش (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2016-05-21)
    در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون‌تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی ...