آمار جستجو برای دوره 3, شماره 10

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1subject_keyword:" قیمت صادرات"211.11%0.00
2author_keyword:داودی, آزاده15.56%0.00
3author_keyword:رسولی نژاد, احسان15.56%0.00
4author_keyword:رضایی, سوده15.56%0.00
5author_keyword:زمانی شبخانه, صابر15.56%0.00
6author_keyword:سپهردوست, حمید15.56%0.00
7author_keyword:طبقچی اکبری, لاله15.56%0.00
8author_keyword:عیسی زاده روشن, یوسف15.56%0.00
9dateIssued_keyword:139415.56%0.00
10dateIssued_keyword:201515.56%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00