آمار جستجو برای سیاست‌های راهبردی و کلان

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:139934.84%0.00
2author_keyword:امیری, حسین23.23%0.00
3author_keyword:دهشیری, محمدرضا23.23%0.00
4author_keyword:رسولی نژاد, احسان23.23%0.00
5author_keyword:شقاقی شهری, وحید23.23%0.00
6author_keyword:شهیکی تاش, محمدنبی23.23%0.00
7author_keyword:عزتی, مرتضی23.23%0.00
8author_keyword:مکیان, سید نظام الدین23.23%0.00
9author_keyword:کریم, محمدحسین23.23%0.00
10dateIssued_keyword:139523.23%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
62100.00%0.05