سیاست‌های راهبردی و کلان

ارسال های اخیر

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادی 

  کمالی, یحیی؛ شیخ زاده جوشانی, صدیقه؛ افضلی گروه, فاطمه (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای سیاست های کلی نظام درحوزه امنیت اقتصادیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران است. روش پژوهش ...

 • ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 

  جوانمرد, مهدی؛ دانش‌فرد, کرم‌اله؛ طاهری گودرزی, حجت؛ عباس‌زاده‌سهرون, یداله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  هدف تحقیق حاضر ارائة مدلی برای همسوسازی نخبگان جوان سازمان‌های عمومی با سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در زمینه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش آمیخته (کیفی- ...

 • ارزیابی عدالت اقتصادی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 

  شقاقی شهری, وحید؛ کریم, محمدحسین؛ علیزاده, شیوا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  یکی از اهداف کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت‌بنیانی اقتصاد است بطوریکه در سیاستهای اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاستهای اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله ...

 • شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری 

  غلامی, امیرحسین؛ بارانی, صمد؛ اصغری, حرمت (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی نهادینه سازی وجدان کاری در نظام اداری وفق بند 21 سیاست های کلی نظام اداری است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ...

 • روابط فرامحلی حلقه مفقوده سیاست‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان 

  سلیمانی, عادل؛ رضوانی, محمدرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  توجه به جریان ها، تعاملات و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها ...

 • ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش 

  روستا, صالح؛ هاشمی, سید احمد؛ قلتاش, عباس؛ ماشینچی, علی اصغر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  هدف این پژوهش ارائه الگوی رویکردهای تربیت دانشجو معلمان بر اساس سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش است.این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات کیفی از نوع تحلیل محتوا قیاسی است.ابزار جمع آوری داده ها، ...

 • واکاوی سیاست‌های کلی انرژی و چگونگی اعمال رویکرد اجتماعی در اسناد بالادستی 

  عبداله پور, جمال؛ حیدری, غلامرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  سیاست‌گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. دغدغۀ اصلی این است که سیاست انرژی تحت سلطۀ رویکرد فنی/ فیزیکی قرار داشته ...

 • نسبت دو مفهوم توسعه و محیط‌زیست در تحلیل گفتمان قوانین دوران برنامه پنجم و ششم توسعه 

  هاشمی, نیلوفر؛ ذکایی, محمد سعید؛ تاجیک, محمدرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-09-23)
  با وجود نمونه‌های روشنی از پیامدهای برنامه‌های توسعه پیشین، روشن است نه تنها شاهد کامیابی در شکل‌گیری گفتمانی که حفظ محیط زیست را همان توسعه معنا کند، نیستیم و از منظر چرخش پارادایمی، کمینه 40 سال پس‌افتادگی روی داده است، ...

 • مدل‌سازی اجرای اقتضایی خصوصی‌سازی در راستای تحقق بند «ب» مادۀ 3 اصل 44 قانون اساسی 

  نصیری واحد, مهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ صیاد شیرکش, سعید (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این تحقیق، تدوین روش اجرای نظام‌مند اصل 44 قانون اساسی با عطف به مواد مندرج در قانون مذکور است. با توجه به مواد فصل دوم اصل 44 و تعیین سهم بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، در این پژوهش، مدل خصوصی‌سازی به‌صورت مطالعۀ ...

 • طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم 

  دهبالایی, محمد؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ دانش فرد, کرم اله (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  ارزیابی خط‏مشی یکی از ابزارهای مهم تضمین اجرای دقیق خط‏مشی است. هدف از این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی اجرای خط‏مشی توسعۀ پایدار شهری در چارچوب برنامۀ ششم است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‏ها، آمیخته (کیفی ...

 • طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری 

  محمدزاده کلاتی, میترا؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ کاملی, محمدجواد؛ سید نقوی, میر علی؛ کاظمی, مصطفی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های منابع انسانی در سازمان‌های دولتی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام اداری ایران است. این تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ روش، توصیفی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از پانزده ...

 • وضعیت حرفه‌ای‌گرایی نظام اداری ایران به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری 

  محمدی, حامد؛ الوانی, سیدمهدی؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ حمیدی, ناصر (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  نظام اداری برای پاسخ به نیازهای متنوع و متعارض جامعه، نیازمند دانش و تخصص است. امروزه حرفه‌ای‌گرایی در بخش دولتی به نیازی اساسی تبدیل شده؛ اما در مسیر راه با چالش‌هایی نیز مواجه گردیده است. هدف از این مقاله، ارزیابی عوامل ...

 • سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی 

  خلفازاده استمال, اسماعیل؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ بهلولی زیناب, نادر؛ بیگ زاده, یوسف (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  در این تحقیق، تأثیر سیاست‌های راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعۀ سیاسی بر فرایند توسعۀ سیاسی کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کرۀ جنوبی) تحلیل شد. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بود. نظام‌های اداری بر بستری از ...

 • شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری 

  اسدی, اسماعیل؛ رجبی فرجاد, حاجیه؛ احمدی, علیرضا (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی و از لحاظ نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمّی) است. جامعۀ ...

 • تعیین ابعاد تأثیرگذار بر جذب منابع انسانی در سازمان‌های دولتی در راستای تحقق بند 3 سیاست‌های کلی نظام اداری 

  نوری نائینی, رها؛ معمارزاده طهران, غلامرضا؛ البرزی, محمود (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این پژوهش کمک به تحقق بند سوم سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، از طریق یافتن معیارهای اثرگذار بر جذب منابع انسانی توانمند، متعهد و شایسته، و پرهیز از اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای برای سازمان‌های ...

 • عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران 

  فرزین, میثم؛ احمدوند, علی محمد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2022-11-22)
  هدف از این مقاله، شناخت عوامل مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌ها به‌عنوان یکی از مراحل مهم و اثرگذار در تحقق سیاست‌های راهبردی و کلان با موردکاوی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ ...

 • تحلیل گفتمان برنامه اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بخش آب 

  زارع شاه آبادی, اکبر؛ بنیاد, لیلی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-06-22)
  یکی از مهمترین حوزه‌های مرتبط با آب؛ سیاستگذاری آب است. در دهه‌های مختلف در کشور، قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی در خصوص آب تدوین شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب بازه زمانی(1378-1368) می‌باشد، ...

 • راهبردهای بهره وری مشترک از منابع آبی رودخانه مرزی اترک درجهت اجرای سیاست های کلی نظام 

  فرهادی, رضا؛ مطلبی, مسعود؛ محمدزاده, علی (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-06-22)
  مناقشه بر سر آب‌های مشترک مرزی می‌تواند به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی منجر شود. خطر جنگ آینده بر سر آب، به صورت گسترده در اوایل دهه 90 میلادی در محافل دانشگاهی و پژوهشی نیز مطرح شد و پس از آن بود که سیاست‌گذاران از ...

 • مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران 

  سیدی, فاضل؛ موسی خانی, مرتضی؛ طوطیان اصفهانی, صدیقه؛ طیاران, شهرزاد (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-06-22)
  تحقیق حاضر با هدف مفهوم سازی و کاربست دولت ناب ، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران انجام شده است.پژوهش حاضر به لحاظ پارادایم شناسی درفازاکتشاف مدل تفسیری و در فاز ازمون مدل اثبات گرا و به لحاظ کلی پراگماتیسم و به ...

 • بررسی ساختار صنعت در ایران در راستای انسجام و تعادل منطقه‌ای، اشتغال پایدار و سیاست‌های کلی نظام 

  خلیلی, فرید؛ فلاحتی, علی؛ سهیلی, کیومرث (کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, 2023-06-22)
  یکی از مهمترین مسائل سیاست‌های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان‌ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه ...

View more