نامه انجمن جمعیت شناسی ایران

ارسال های اخیر

 • عوامل مؤثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی طبقه خلاق به کلانشهر تهران 

  فتوحی مهربانی, باقر؛ زیاری, کرامت اله؛ پوراحمد, احمد؛ زنگنه شهرکی, سعید (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  در مقایسه با انواع گونه‌های مهاجرت، مهاجرت افراد خلاق و بامهارت بالا به‌ویژه در سطح داخل کشور کمتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر تصمیمات مکانی و مهاجرتی سرمایه انسانی خلاق و بامهارت بالا به ...

 • رفاه ذهنی مهاجران افغانستانی ساکن در شهر شیراز و عوامل مرتبط با آن 

  خسروی, رقیه؛ دالوند, فرانک (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رفاه ذهنی مهاجران افغانستانی ساکن شهر شیراز و عوامل مرتبط با  آن به صورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این مطالعه مهاجران افغانستانی 59-15 ساله ساکن شهر شیراز بودند و با روش نمونه‌گیری ...

 • برآورد سطح و الگوی سنی باروری در افغانستان: ارزیابی و تحلیل داده‌های پیمایش جمعیت و سلامت سال 1394 

  نظری, امان؛ رازقی نصرآباد, حجیه بی بی؛ علی مندگاری, ملیحه؛ ترکاشوند مرادآبادی, محمد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  افغانستان کشوری است که به‌دلیل ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی و نبود داده‌های جمعیتی مناسب، وضعیت باروری و سایر جنبه‌های جمعیتی آن کم‌تر بررسی شده است. هدف از این مطالعه،  برآورد شاخص‌های باروری افغانستان با بهره‌گیری از روش‌های ...

 • پیامدهای طلاق برای زنان مطلقه با تأکید بر تفاوت‌های اجتماعی- جمعیتی مرتبط با آن: مطالعه‌ای در شهر اهواز 

  کردزنگنه, جعفر؛ قاسمی اردهایی, علی (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  ‌هدف این مقاله مطالعه برخی از پیامدهای طلاق در زنان مطلقه با تاکید بر متغیرهای جمعیتی-اجتماعی؛ درآمد ماهیانه، سن، سطح تحصیلات و بعد خانوار است. با به‌کارگیری روش پیمایش، داده‌ها در قالب پرسشنامه و به‌صورت نمونه هدفمند و ...

 • تعیین‌کننده‌های بقای ازدواج اول زنان مطلقه در ایران: مطالعه‌ای در میان زنان بدون تجربه زندگی مشترک 

  باقری, آرزو؛ سعادتی, مهسا (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  شناسایی عوامل زمینه‌ساز تعارض زوجین به‌ویژه زنان قبل از آغاز زندگی مشترک به‌منظور پیشگیری از گسست قانونی و همچنین افزایش رضایت زناشویی در مراحل بعدی ازدواج ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر بقای ...

 • تأثیر خشونت خانگی علیه زنان بر تعداد ایده‌آل فرزند (نتایج پیمایشی در شهر صدرا) 

  محمودیانی, سراج الدین؛ دراهکی, احمد؛ عابدی, منظر (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  تعداد ایده‌آل فرزند می‌تواند برآوردی از باروری واقعی زنان را به‌دست دهد. خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر پیامدهای متعدد اجتماعی و سلامت می‌تواند بر باروری زنان و ایده‌آل‌های فرزندآوری آن‌ها اثر بگذارد. در مطالعه حاضر تلاش ...

 • عوامل تعیین‌کننده مشارکت نیروی‌کار در ایران با رویکرد جنسیتی: کاربرد مدل تخصیص زمان بکر 

  علمی, زهرامیلا؛ احمدی, هاجر؛ گیلک حکیم آبادی, محمدتقی (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  مقاله حاضر به مطالعه عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیت‌شناختی مؤثر بر مشارکت نیروی‌کار در استان‌های ایران، براساس داده‏های خام طرح هزینه-درآمد خانوار با به‌کارگیری روش اقتصادسنجی داده‏های شبه‌تابلویی پرداخته است. یافته‌های ...

 • ارتباط بین تعارض کار- خانواده و نگرش‌های ازدواج- فرزندآوری: مطالعه‌ای در بین زنان شاغل در شهر سنندج 

  خانی, سعید؛ دانش‌مهر, حسین؛ بهزادی‌نیا, اسرین (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  نظر به اهمیت سازگاری نقش‌های شغلی با تعهدات بلندمدت خانوادگی، پژوهش حاضر ارتباط بین تعارض کار- خانواده و نگرش‌های ازدواج- فرزندآوری زنان شاغل را بررسی کرده است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه‌های تعارض نقش، نابرابری ...

 • کاوشی در تجربه زیسته مردان نابارور در شهر رشت: یک مطالعه‌ پدیدارشناسی 

  عباس زاده, محمد؛ نوری, سعید؛ گنجی افسوران, ابراهیم؛ یحیائی‌مژدهی, زهرا (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  ناباروری مردان به‌عنوان یکی از اختلالات مهم و یک مشکل اجتماعی پیچیده با پیامدهای مختلف تعریف شده است. این مطالعه با هدف بررسی تجربه زیسته مردان نابارور با رویکرد کیفی و الگوی پدیدارشناسی انجام شد. جامعه مورد مطالعه 17 نفر ...

 • شیوع، علل و پیامدهای بی‌فرزندی در ایران و جهان: یک مرور نظام‌مند 

  بگی, میلاد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  شیوع بی‌فرزندی و روند فزاینده آن طی چهار دهه گذشته در سراسر جهان، توجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف مطالعه حاضر بررسی و مرور مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه در ایران و جهان است. مطالعات در سه بخش میزان بی‌فرزندی، علل ...

 • فهم تجربه زنان از ازدواج‌های زودهنگام: مطالعه‌ای در شهر تیتکانلو 

  رحیمی, ندا؛ قدرتی, حسین؛ قدرتی, شفیعه (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  امروزه علی‌رغم افزایش آگاهی‌‌ و دانش عمومی مردم در حوزه‌های مختلف، ازدواج‌های زودهنگام در دنیا و ایران  همچنان شایع است. استان خراسان شمالی در زمرۀ استان‌هایی  با بالاترین ازدواج‌های زودرس در ایران است. هدف پژوهش حاضر، ...

 • مدل سیستمی عرضه نیروی‌کار در ایران: مطالعه‌ای با رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها 

  نظری ‌ندوشن, حمیده؛ علی مندگاری, ملیحه؛ فرجادی, غلامعلی؛ کلانتری بنادکی, سیده زهرا؛ مهینی‌زاده, منصور (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)
  نیروی انسانی، یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است که نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. بازار نیروی انسانی در مقایسه با سایر بازارها از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ به‌دلیل اینکه علاوه بر تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی ...

 • سخن مدیرمسئول 

  میرزایی, محمد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2023-09-23)

 • تحقیقات مهاجرت داخلی در ایران: مرور حیطه‌ای 

  شهبازین, سعیده؛ صادقی, رسول؛ رضایی, مریم (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  پژوهش‌­های متعددی در چند دهه اخیر به بررسی  ابعاد و پیامدهای مهاجرت داخلی در ایران پرداخته­‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش مرور حیطه­‌ای و چارچوب آرکسی و اُملی به بررسی پژوهش­‌های مهاجرت داخلی در ایران در سه دهه اخیر ...

 • مطالعه نقش سن و علل مرگ در تفاوت‌های استانی امید زندگی در بدو تولد در ایران، 1395 

  ساسانی پور, محمد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  هدف این مطالعه شناخت ظرفیت‌های موجود در بهبود امید زندگی در بدو تولد است. در همین راستا، نقش گروه‌های سنی و علل اصلی مرگ در تفاوت‌های امید زندگی دربدو تولد در سطح استان‌های کشور در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. برای ...

 • برآورد پوشش ثبت مرگ بزرگسالان در نظام ثبت احوال ایران در دوره زمانی 1375 تا 1395: کاربرد روش توسعه یافته نسل‌های منقرض فرضی 

  ترکاشوند مرادآبادی, محمد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  پوشش ثبت مرگ در کشورهای در حال توسعه دچار کم‌ثبتی است. هدف تحقیق حاضر بررسی پوشش ثبت مرگ در ایران در دوره زمانی 1375 تا 1395 است. داده‌های مورد استفاده شامل داده‌ جمعیّت در سرشماری‌های 1375تا 1395 و داده مرگ ثبت شده در سال ...

 • اثر درآمد بر کاهش سوءتغذیه در ایران: شواهدی بر اساس طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ 

  حسین پور, میتراالسادات؛ وصال, محمد (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  موضوع سوءتغذیه یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت و مقابله با فقر است. سوءتغذیه می‌تواند بهره‌وری و در نتیجه درآمد را کاهش دهد و منجر به تله‌ی فقر غذایی شود. عوامل اقتصادی-اجتماعی متنوعی روی سوءتغذیه اثرگذار است. ...

 • اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی (مطالعه کشورهای عضو مناپ) 

  حسن زاده, محمد؛ فرهنگ, امیرعلی؛ محمد پور, علی (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  پدیده سالخوردگی جمعیت یکی از مهم­ترین چالش­‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن حاضر به شمار می­رود. تغییرات جمعیتی می­تواند تأثیر عمیق و مهمی بر رشد اقتصادی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل، اثر سالخوردگی جمعیت ...

 • تحصیلات، توسعه و مهاجرت‌های داخلی در ایران 

  صادقی, رسول؛ اسمعیلی, نصیبه؛ عباسی شوازی, محمدجلال (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  مدل­های نظری و شواهد تجربی بیانگر رابطه پیچیده، چندوجهی و متقابل تحصیلات و مهاجرت است. در ایران، مهاجرت داخلی نقش زیادی در پویایی و جابه‌­جایی افراد تحصیل‌کرده و سرمایه انسانی دارد، و در مقابل، تحصیلات نیز نقش مهمی در ...

 • سرمایه فرهنگی و باروری: مطالعه‌ای در میان زنان ازدواج‌کرده 49-15 ساله شهر رشت 

  براتی, طوبی؛ کنعانی, محمد امین؛ عبادالهی چنذانق, حمید (انجمن جمعیت شناسی ایرانPopulation Association of Iran, 2021-08-23)
  در چند دهه اخیر کاهش میزان‌های باروری به زیر سطح جانشینی در کشور امری فراگیر بوده است، اما تجربه استان گیلان در این زمینه چشمگیر است. براساس آخرین برآوردها، در سال 1399 میزان باروری کل این استان برابر با 1 فرزند بود. پژوهش ...

View more