مرور دوره 3, شماره 4 بر اساس عنوان

 • بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک 

  حاجی زاده, ایمان؛ ابراهیمی, سعید؛ پیوندی, پدرام (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  کیفیت دوخت در ماشین‌های دوزندگی تا حد زیادی متأثر از پارامترهای سازوکار محرک سوزن است. با توجه به اثر سرعت سوزن در محدوده نفوذ پارچه بر نیروی تماس، گرمای ایجاد شده در سوزن و نیز صدمه‌های فیزیکی به پارچه، استفاده از سازوکار ...

 • تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر 

  عزیزی بروجنی, ساغر؛ بیدکی, سید منصور (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  در این پژوهش، کیفیت نخهای ابرظریف تولید شده در ماشین رینگ با استفاده از یک تک رشته به عنوان مغزی و نحوه اثر مغزی بر خواص نخهای تولیدی بررسی شده است. بدین منظور، تک رشته ظریف پلی استر به غلتک جلویی سامانه کشش یک ماشین رینگ ...

 • زاویه بازیابی چروک در پارچه حلقوی‌پودی تولید شده از نخ پوشش یافته با پلیمر حافظه شکلی 

  ابراهیمی منش, ابراهیم؛ آجلی, سعید؛ ذره بینی, محمد (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  موادی که به شکل پویا به محرک‌های محیطی واکنش داده و عکس‌العمل‌های متنوعی بروز می‌دهند، هوشمند نامیده می‌شوند. در سال‌های اخیر،مواد هوشمند به دلیل تغییر خواص فیزیکی، مکانیکی و هندسی خود در اثر اعمال محرک‌های خارجی به‌طور ...

 • طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای 

  هادیزاده, محسن؛ پیوندی, پدرام (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  در عصر حاضر، هنر طراحی لباس و مد به دلیل کاربردهای بسیار آن در ابعاد مختلف زندگی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اهمیت پوشاک و افزایش خریدهای اینترنتی نیاز به سامانه‌های کمک‌طراحی پوشاک بیشتر شده است. برای ...

 • مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن 

  اسماعیل زاده, ایمان؛ متقی طلب, وحید؛ خداپرست حقی, اکبر (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  الکتروریسی فرآیندی ساده و ارزان، برای تولید نانوالیاف پیوسته با قطرهایی در محدوده زیر میکرون تا مقیاس نانومتر، به کمک جت باردار شده از محلول پلیمری است. در گذشته، بیشتر آزمونهای الکتروریسی با استفاده از یک سوزن انجام می‌شد ...

 • کنترل شکل‌شناسی نانوالیاف پلی)وینیلیدن فلوئورید(تولید شده به روش الکتروریسی 

  فشندی, حسین (موسسه نساجی امروز, 2014-02-20)
  کنترل شکل‌شناسی نانوالیاف الکتروریسی‌شده از محلول پلی)وینیلیدن فلوئورید(در دی‌متیل فرمامید (PVDF/DMF) با در نظر گرفتن تقدم رخداد پدیده‌های جدایی فاز مایع - مایع و جامد - مایع )بلورینگی( هدف پیش رو در پژوهش حاضر است. بدین ...