دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تهیه و مطالعه مولکولی کمپلکس Cu(DPT)2 با پرتو x(HDPT = 1،3- دی فنیل تری ازن 

  آقابزرگ, حسین؛ گمباروتا, سندرو (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-04-01)
  1، 3 دی فنیل تری ازن، HDPT ، با NAH در تتراهیدروفوران THF  تشکیل نمک سدیم ، NaDPT می دهد. از اثر این نمک با ...

 • سونش شیمیایی تک بلورهای CdTe و CdSe 

  تجبر, ناصر؛ محمودی, طاهره (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-04-01)
  در این پژوهش تک بلورهای  CdTe و CdSe از فاز بخار رشد داده شد و دو سطح موازی بلورهای صفحه ای با استفاده از پراش پرتو  X و روش لاوه مورد مطالعه قرار گرفت....

 • ررسی کانی شناسی زینولیتها (بوککیتها) در سنگهای آتشفشانی جوان استرومبولی (ایتالیا) 

  مجتهدی, منصور (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-04-01)
  در سنگ های بازالتی اتشفشانی جوان جزیره استرومبولی قطعاتی از سنگ هخای زینولیت از نوع بوکیت کوردیریت دار دیده شده اند. این سنگ ها سفید رنگ و ابعاد انها مختلف است. درشت ترین قطعه مشاهده شده در حدود بیست سانتی متر بوده است....

 • مروروی بر تهیه و شناسایی ساختار کمپلکسهای تری اتانول امین 

  علوی نائینی, احمد؛ طائب, عباس (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-04-01)
  تاکنون 12 کمپلکس مختلف از فلزات قلیایی، قلیایی خاکی، لانتانیدها و هیدروژن با تری اتانول آمین تهیه و ساختار آنها بررسی و تعیین شده اند. در این مقاله سعی می شود تا در خصوص تهیه و ساختار این مواد، تحلیلی مقایسه ای ارائه و نقش ...

 • مروری کوتاه بر ساختار بلوری و مولکولی کمپلکسهای مس (I) 

  آقابزرگ, حسین؛ رنجبر, مریم (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1994-04-01)
  در این مقاله مروری روشهای تهیه کمپلکسهای مس (I) شیمی فضایی (ساختار بلوری و مولکولی) کمپلکسهای تک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هشت، دوازده هسته ای و نهایتا پلیمر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. افزون بر آن برهم کنش فلز-فلز ...