دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • کاهش دمای تفجوشی سرامیک PZTبرای بهبود قطعات چند لایه 

  صامت, محمد؛ حسینی, سید محمد؛ تجبر, ناصر (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  در این پژوهش، نخست با استفاده از پراش پرتو X ساختار سرامیک خالص  PZT با  فرمول شیمیایی  3)O47/0Ti53/0Pb(Zr که در دمای ˚C1000 کلسینه شده بود تعیین شد. سپس با افزایش درصد متفاوتی از NiO به آن، در همان شرایط حالت خالص آن را ...

 • گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی لایه‌های نازک فروالکتریک 

  علوی, مهدی؛ کلدر, ای. ام.؛ اسچونمن, جی. (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  : لایه‌های فروالکتریک را با استفاده از مدل آیزینگ در یک میدان عرضی، با تقریب میدان میانگین، مورد بررسی قرار دادیم. یک فیلم N لایه‌ای با تقارن مکعبی ساده را در نظر بگیرید که با نزدیکترین همسایه خود برهم‌کنش دارد. فرض می‌کنیم ...

 • گرمای ویژه و پذیرفتاری الکتریکی لایه‌های نازک فروالکتریک 

  فرجامی‌شایسته, صابر؛ سلیمانی, محمد علی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  لایه‌های فروالکتریک را با استفاده از مدل آیزینگ در یک میدان عرضی، با تقریب میدان میانگین، مورد بررسی قرار دادیم. یک فیلم N لایه‌ای با تقارن مکعبی ساده را در نظر بگیرید که با نزدیکترین همسایه خود برهم‌کنش دارد. فرض می‌کنیم ...

 • شناسائی وبررسی چگونگی تشکیل کانیهای رسی در دو پارینه خاک منطقه سپاهان‌شهر اصفهان و امام قیس چهار محال وبختیاری 

  ایوبی, شمس الله؛ جلالیان, احمد؛ کریمیان اقبال, مصطفی‌؛ خادمی, حسین؛ روزیطلب, محمد حسن (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  :در بازسازی شرایط گذشته، کانی‌شناسی پارینه خاکها یکی از ابزارهای مفیدی است که  شرایط محیطی گذشته را نشان می‌دهد. این کار پژوهشی برای شناسائی کانیهای رسی به روشهای مختلف و نحوه تشکیل این کانیها در دو پارینه خاک منطقه اصفهان ...

 • شناسایی تعدادی از زئولیت‌های طبیعی ایران‌ 

  فقیهیان, حسین؛ مکی‎زاده, محمدعلی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  زئولیت‌ها آلومینوسلیکاتهای آبدار فلزات قلیائی و قلیائی خاکی هستند که شبکه سه بعدی آنها متشکل از چهار وجهی های [AlO4]5-  و [SiO4]4- است. سه خاصیت عمده زئولیت‌ها شامل توانایی جذب گازها، بخاراها و آبگونها، دارا بودن خاصیت ...

 • Pressure, temperature and fluid composition in the Kalaybar aureole, NW Iran; Mineral equilibria in metapelitic and calc-silicate rocks 

  پدیدآور نامشخص (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  Intrusion of the Kalaybar nepheline syenite into the Cretaceous pelitic and calcareous sediments has produced a thermal aureole up to 1km thick. Six mineralogical zones are developed in the pelitic rocks with minerals such ...

 • تهیه و تعیین ساختار بلوری بیس(2،6-دی آمینوپیریدنیم) تتراکلروپالادات(II) ازیک سیستم خودمجموعه ساز شامل حلقه پیریدین 

  رنجبر, مریم؛ آقابزرگ, حسین؛ مقیمی, ابولقاسم (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2002-10-01)
  از واکنش بین لیگاند LH2 (2،6 - پیریدین دی آمونیوم 2،6 - پیریدین دی کربوکسیلات) با پالادیم(ΙΙ) کلرید کمپلکس بیس (6،2- دی آمینوپیریدنیم) تتراکلروپالادات (ΙΙ) به دست می‌آید. ساختار بلوری این ترکیب به روش پراش سنجی پرتو X تعیین ...