دوره 9, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ترکیب شیمیایی کانی های میکا و کلینوپیروکسن در لامپروفیر جنوب املش 

  صلواتی, مژگان؛ درویش زاده, بهروز؛ درویش زاده, علی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2001-04-01)
  دایکهای آلکالی لامپروفیر جنوب املش بدون روند خاص و در جهات مختلف در آهکها و گدازه های بالشی کرتاسه بالایی تزریق شده اند. براساس این پژوهش نتایج زیر حاصل شده اند: 1- ترکیب میکاها متفاوت است و براساس مقادیر ...

 • بررسی اندازه و ریخت بلورهای زئولیت Na-A بخش II اثر همزدن دما و زمان بر سنتز زئولیت 

  آقابزرگ, حمیدرضا؛ قاسمی, محمدرضا؛ صالحی راد, فتح اله؛ عطارد نژاد, محمدعلی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2001-04-01)
  ریخت و اندازه دانه های بلوری زئولیت Na-A به دلیل نقش مهمی که در کاربردهای ویژه این ترکیب دارند، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا عاملهای موثر در اندازه و ریخت دانه های بلوری ....

 • سنتز و شناسایی زئولیت P با استفاده از مواد تجاری داخلی 

  آقابزرگ, حمیدرضا؛ صالحی راد, فتح اله؛ آقابزرگ, حسین؛ شریف, محبوبه السادات (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2001-04-01)
  تلاشهای تحقیقاتی آکادمیک و صنعتی در مورد زئولیتها حاکی از اهمیت این ترکیبهای معدنی از نظر ساختار شیمیایی و کاربرد صنعتی است. هر چند پاره ای از زئولیت ها در طبیعت یافت می شوند اما به علت همراه بودن با ناخالصی سنتز آنها از ...

 • تهیه پودر فریت استرانسیوم بس ریز به روش مکانوشیمیایی و بررسی ویژ"ی های مغناطیسی آن 

  مظفری, مرتضی؛ عمیقیان, جمشید (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2001-04-01)
  در این پژوهش برای تهیه پودر بس ریز فریت استرانسیوم از کلراید آهن و کربنات استرانسیوم استفاده شد. برای آسیاب کردن محصول، یک آسیاب پر انرژی به کار گرفته شد که زمان آسیاب کردن را بین 5/0 تا 24 ساعت انتخاب کردیم.

 • سنتز آلومینوفسفاتهای از نوع ALPO-5 در حضور وانادیوم و بررسی وضعیت وانادیوم در ساختار بلورین 

  زنجانچی, محمدعلی؛ بهرامی هیدجی, علی (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 2001-04-01)
  سنتز گرمابی غربالهای مولکولی آلومینوفسفاتی از نوع ALPO-5 در حضور مقادیری از 2 تا 20 درصد وانادیوم در ترکیب ژل اولیه انجام شد. قالب آلی تری اتیل آمین به عنوان جهت دهنده ساختاری، آلومینیوم اکسی هیدروکسید و فسفریک اسید بترتیب ...