دوره 7, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ساختار YB2CU3O7- با XRD و SEM 

  زرگرشوشتری, مرتضی؛ امینی قنواتی, سعید (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  ابررسانای سرامیکی YB2CU3O7- (ایبکو)  به دلیل اتصال های ضعیف بین دانه ای، دارای چگالی جریان بحرانی (Jc) ، برای افزایش Jc تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. یکی از روش های افزایش آن آلاییدن ایبکو به مواد دیگر از جمله نقره است....

 • تفسیر نقشهای پراش و تعیین ساختار بلوری CdSe با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی 

  تجبر, ناصر؛ سجادی, هاجر (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  تک بلور CdSe به روش تصعید و چگالش ماده در حضور گاز حامل آرگون رشد داده شد. با استفاده از پراش سنجی پرتو X و تفسیر نقشهای پراش حاصل از میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی، ساختار ششگوشی آن با ثابتهای شبکه ای زیر تایید شد....

 • رویداد کانی سازی کبالت در ناحیه تیدر اقلید 

  قطمیری, سید حسین؛ شهاب پور, جمشید (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  کانسار تیدر در 18 کیلومتری شمال غرب اقلید واقع است. کانه زائی در تعدادی افق معدنی همشیب و همروند با واحدهای رسوبی منطقه شامل توالیهای آواری آهکی ، ماسه سنگی و شیلی ژوراسیک بالایی (مالم) حادث شده است. ترکیبات اکسیدی آهندار ...

 • مطالعه سطح Ni(001) با استفاده از محاسبه منحنی های I/E در روش (LEED) 

  ابراهیمی, فاطمه؛ زمردیان, علیرضا (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  طیف شدت موج بازتابش بر حسب انرژی در روش پراش الکترون های کم انرژی (LEED) از یک سطح ایده ال نیکل (001) مورد مطالعه قرار گرفته است.

 • واکنش اکسید ازت با تک بلور مس (111) 

  زینی اصفهانی, اصغز؛ رابرتز, م.و. (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  چگونگی جذب اکسید ازت به وسیله سطح (111) یک تک بلور مس با استفاده از روش طیف نمایی فتوالکترون پرتو ایکس (XPS) و طیف نمایی با قدرت تفکیک بالا از گاهش انرژی الکترون (HREELS) در گستره دمایی 80 تا K 410 مورد مطالعه قرار گرفته است...

 • تعیین دمای پخت سفال، آجر و کاشی به وسیله ی XRD و STA 

  دورعلی, سودابه؛ بحرالعلومی, فرانک (انجمن بلورشناسی و کانیشناسی ایران, 1999-10-01)
  سرامیک به کلیه فراورده های پخته شده اعم از آجر، کاشی و سفال اطلاق می شود که از رس و مقادیر متفاوتی مواد پر کننده با منشا خاک ساخته شده و در اثر گرما به فراورده سختی تبدیل شده اند. هر یک از تغییرات اساسی که در ساختار ترکیبات ...