دوره 1, شماره 3

 

ارسال های اخیر

  • تاثیر دمای سنتز بر مورفولوژی نانو ذرات ZnO در روش هیدروترمال 

    ترابی, الناز؛ قاسمی, ابراهیم؛ باغشاهی, سعید (انجمن سرامیک ایران, 2013-03-01)
    در این مقاله نانو ذرات اکسید روی با استفاده از پیش ماده استات روی به روش هیدروترمال ساخته شد. تاثیر دما برروی مورفولوژی و اندازه ذرات اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار، نمونه ها در دماهای 100، 140، 150، 170 و C ...