دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

  • اثر اندازه ذره و فعالسازی مکانیکی بر سنتز احتراقی کامپوزیت پایه آلومینا 

    پزشکی, دیناه؛ رجبی, محمد؛ ربیعی, سید محمود؛ خیاطی, غلامرضا (انجمن سرامیک ایران, 2014-09-01)
    در این پژوهش، کامپوزیت آلومینا-دی بوراید زیرکونیم به روش سنتز احتراقی خودانتشار دمای بالا فعال‌شده مکانیکی با استفاده از مخلوط حاوی آلومینیم، اکسید زیرکونیم و اسید بوریک تولید شد. اثر اندازه ذره آلومینیم و فعالسازی مکانیکی ...