مرور دوره 3, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

  • مدل سازی فرآیند خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس و انقباضات قطعه در طی فرآیند 

    باقریان, محسن؛ خلیلی, خلیل؛ احمدی بروغنی, سید یوسف (انجمن سرامیک ایران, 2014-06-01)
    در طی خشک شدن سرامیک ها به خاطر وجود گرادیان های رطوبت، حرارت و فشار، تنش هایی در قطعه ایجاد می شود. ایجاد و گسترش مدلی جهت توصیف فرآیند خشک کردن محیط های متخلخل و بررسی اثرات ناشی از آن شامل تنش ها و انقباضات ضروری است. ...