مرور Volume 8, Issue 2 بر اساس موضوع "Fuzzy measure"