مرور Volume 8, Issue 2 بر اساس موضوع "2-symmetric OWA operators"