دوره 8, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر نوآوری بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتیِ جهان 

  خوش طینت, بهناز؛ شاه‌آبادی, ابوالفضل؛ شجاعی شاد, مصطفی؛ مرادی, علی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  توسعۀ صادرات غیرنفتی می‌تواند وضعیت اشتغال را سامان بخشیده و به تأمین منابع ارزی لازم برای واردات کمک نماید. همچنین، از مجرای قطع وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد را افزایش ‌‌دهد. اما، ...

 • چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران 

  محقر, علی؛ محمدی, مهدی؛ مختارزاده, نیما؛ شهیدی پور, روح اله (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  موضوع این مقاله، ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین نحوه شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه در تهران و شاخصها و زیرشاخص‌های مربوط به آن بوده و روش پژوهش کیفی است. این تحقیق در بازه زمانی سال‌های 1397 و 1398 انجام شده ...

 • تحلیل تاثیر کارآفرینی بر نابرابری توزیع درآمد در میان استان‌های کشور 

  نجفی, زهرا؛ صامتی, مجید؛ جمالی, سمیه (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  در طول سال‌های اخیر اهمیت کارآفرینی در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و رفع نابرابری توزیع درآمد سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که کارآفرینان در توسعه‌ی اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نقش محوری داشته‌اند. ...

 • خُردبنیان‌های توانمندی‌های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه‌های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) 

  مهدوی مزده, محمد؛ جعفری, مصطفی؛ کهریزی, عبدالمجید؛ حسینی خمسه مطلق, عاطفه (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  با تغییر چشم‌انداز اقتصادی جهان به‌سوی اقتصادی مبتنی بر خدمات، نوآوری خدماتی از اهمیت فراوانی برای کسب و حفظ مزیت رقابتی در محیط کسب‌وکار روبه خدماتی‌شدن برخوردار است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های تولیدی نیز ملزم به اتخاذ ...

 • آسیب شناسی بودجه ریزی پژوهش و فناوری درایران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ 

  بهروز, امیرحسام؛ پورعزت, علی اصغر؛ دژپسند, فرهاد؛ امیری, مجتبی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿـﺮ ، ﻓﺮاﺗرکیبی ﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ‌ﻫـﺎی ﺣـﻮزه بودجه پژوهش و فناوری در ایران، با هدف آسیب شناسی جامع و کل نگر آن است. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، مشتمل بر 96 ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، علمی -ترویجی، گزارش و طرح پژوهشی است که در بازه سالهای ...

 • شناسایی موج های نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشه‌های فرمانده معظم کل قوا 

  نوروزی, خلیل؛ زاهدی خوزانی, کریم؛ علویان, مجتبی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2020-01-21)
  ضرورت پرداختن به نوآوری نظامی برای صنایع دفاعی کشورها امروزه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. نوآوری نظامی به عنوان حوزه‌ای نوپا، بنیان‌های نظری ویژه‌ای دارد. در این پژوهش به بررسی بنیان‌ها، اهداف و الزامات تحقق نوآوری نظامی مبتنی ...