دوره 1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • طراحى مدل سازمان کثرت‌گرا درصنعت هوایى 

  سرلک, محمد علی؛ احمدی, سید علی اکبر؛ امیرخانی, امیرحسین؛ نیکزاد, امیر (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  این مطالعه با رویکردى توصیفى-پیمایشى درصدد طراحى مدل سازمان کثرت گرا در صنعت هوایى ایران است. مسئله اصلى تحقیق این است که صنعت هوایى در حال حاضر به لحاظ عناصر اصلى سازمان فاقد توان لازم جهت تعامل مثبت با عناصر متکثر و تناقض ...

 • تبیین کارکردهاى مدیریت فناورى در توسعه محصول جدید با روش تحلیل سلسله مراتبى فازى 

  جعفری خانشیر, سعید؛ رادفر, رضا؛ حسنوی, رضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  فرآیند توسعه محصول جدید یکرویکرد نوین براى بقا در محیط رقابتى است و عوامل کلیدى موفقیت واسطه‌اى براى کسب مزیت‌هاى رقابتى است. همراستایى مدیریت تغییر فناورى (با هدف برنامه‌ریزى براى کسب فناورى و پر کردن شکاف فناورانه) و ...

 • تحلیل رابطه مدل کسب وکار و راهبردهاى ژنریک پورتر در سازمان هاى با فناوری پیشرفته با رویکرد پیمایشى 

  توکلی, غلامرضا؛ رمضان, مجید؛ ساروقی, حسام الدین (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  مدل کسب و کار به عنوان یک مفهوم نوین مدیریتى در دو دهه گذشته به شدت مورد علاقه پژوهشگران، مدیران اجرایى و تحلیلگران کسب و کار قرار گرفته است. پژوهشگران هنگامى از واژه مدل کسب و کار استفاده مى کنند که خواهان توصیف منطق خلق ...

 • مدلی برای تصمیم گیری خرید مشتریان محصولات فناورى برتر پژوهشی در نمایشگر قلب شرکت صاایران 

  محمودزاده, ابراهیم؛ رحمتی, نفیسه؛ رفیعی راد, سید مرتضی (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  از آنجا که کالاهاى فناورى برتر داراى خصوصیات خاص و شرایط ناپایدارى است؛ لذا رفتار خریداران سازمانى امرى حساس و پیچیده است. این مقاله به بررسی و تحلیل حساسیت‌های کلیدی موثر در تصمیم‌گیری خریداران سازمانی در خرید کالای فناورى ...

 • مدلسازى شکل گیرى نظام نوآورى فناورانه در بخش زیست فناورى ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختارى 

  محمدی, مهدی؛ الیاسی, مهدی؛ تقوی فرد, محمد تقی؛ حاجی حسینی, حجت الله؛ دلاور, عطیه (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  با توجه به اهمیت روزافزون فناورى‌هاى نوظهور مانند نانوفناورى، زیست‌فناورى و فناورى اطلاعات و ارتباطات، در این تحقیق سعى شد نحوه شکل گیرى و رشد بخش زیست‌فناورى ایران با استفاده از رویکرد کارکردى نظام نوآورى فناورانه، مورد ...

 • نقش و تاثیر عوامل سازمانى موثر بر موفقیت نوآورى در صنعت دفاعى 

  نظری زاده, فرهاد؛ مهدی نژاد نوری, محمد؛ حجازی, سید رضا (موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعیIranian Association for Management of Technology, 2012-11-21)
  نوآوری یکى از موضوعات کلیدى در گذار به سوى موج جدید صنایع دفاعى است. اما به ثمر رسیدن و موفقیت نوآور ى هاى صنعت دفاعى (به خصوص نوآورى هاى فناورانه)، تحت تاثیر عوامل متعددى است. در این زمینه، محققان اغلب به سه دسته عوامل ...