نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهدایت زاده, فریباfa_IR
dc.contributor.authorایلدرمی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorحسن زاده, نسرینfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-23T06:04:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-13T06:04:46Z
dc.date.available1399-08-23T06:04:45Zfa_IR
dc.date.available2020-11-13T06:04:46Z
dc.date.issued2020-02-01en_US
dc.date.issued1398-11-12fa_IR
dc.identifier.citationهدایت زاده, فریبا, ایلدرمی, علیرضا, حسن زاده, نسرین. (1398). تحلیل کیفیت هوا براساس ذرات معلق PM2.5 و PM10 با دو روش USEPA-AQI و IND-AQI و فاکتور EF در شهر اهواز در سال‌های 1395 و 1396. مجله مهندسی بهداشت محیط, 0, 57-75. doi: 10.29252/jehe.0.57fa_IR
dc.identifier.issn2383-3211
dc.identifier.issn2588-4239
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29252/jehe.0.57
dc.identifier.urihttp://jehe.abzums.ac.ir/article-1-730-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/580406
dc.description.abstractdiv style=border-top:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;padding:1.0pt 0cm 1.0pt 0cm;margin-right:42.55pt;margin-left:42.55pt;strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;زمینه و هدف:/span/span/strong span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;وضعیت نامطلوب کیفیت هوا یکی از مهمshy;ترین مشکلات محیطshy;زیستی است که بسیاری از شهرهای دنیا را به چالش کشیده است. /span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;در مطالعه حاضر با توجه به اهمیت ذرات معلق به عنوان یکی از مهمshy;ترین آلایندهshy;های اتمسفر شهر اهواز، هدف اصلی ارزیابی وضعیت کیفیت هوای این شهر از نظر ذرات معلق (/span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; و /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub2.5/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;) در سالshy;های 1395 و 1396 است./span/spanbr strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;مواد و روشshy;ها:/span/span/strong span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;ابتدا دادهshy;های مربوط به دو آلاینده از شبکه کنترل کیفیت هوای اهواز تهیه شد. برای بررسی وضعیت ذرات معلق /span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;و نیز تعیین سهم هر کدام از آلایندهshy; ها در افت کیفیت هوا و نیز تعیین آلاینده مسئول از روشshy; های /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;USEPA-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; و /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;IND-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; و نیز فاکتور بیشینه استفاده شد. /span/spanbr strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;یافتهshy; ها:/span/span/strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; میانگین غلظت سالانه برای /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; و /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub2.5/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; به ترتیب/span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;micro;g/msup3 /sup/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;nbsp;35/165 و /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;micro;g/msup3/sup/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; 26/58 مشاهده شد. براساس نتایج شاخص کیفیت هوای اهواز در این دوره براساس غلظت آلاینده /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;، 27 روز و براساس غلظت آلاینده /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub2.5/sub/span/span/span span style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;در کل روزها وضعیت ناسالم بوده است. مقایسه غلظت فصلی آلاینده shy;ها با استاندارد /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;NAAQS/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; نشان داد که دو آلاینده در تمام فصول از حد مجاز /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;NAAQS/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; بیشتر است. طبقه shy;بندی کیفی هوا براساس /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;IND-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; نشان داد در تمام فصول کیفیت هوا در سطح ضعیف بوده است که براساس /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;USEPA-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; این وضعیت هوای اهواز کیفیت هوای ناسالم و ناسالم برای گروهshy; های حساس را ایجاد کرده است. مقایسه دو روش نشان داد که /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;IND-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; در منطقه 90/273 و آلاینده شاخص /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; است ولی براساس /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;USEPA-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;، آلاینده شاخص /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub2.5/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; با مقدار /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; 93/136 بود. فاکتور /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;EF/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; نیز تأیید کننده نتایج روش /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;IND-AQI/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; بود و نشان داد که آلاینده مسئول در کاهش کیفیت هوا به وضعیت ضعیف و بحرانی در این دو سال، آلاینده /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; است. /span/spanbr strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;نتیجه shy;گیری:/span/span/strongspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; بنابراین /span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;براساس یافتهshy; ها /span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt;نظارت و پایش مستمر کیفیت هوا به ویژه از نظر آلاینده /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;PMsub10/sub/span/span/spanspan style=font-family:b lotus;span style=font-size:10.0pt; یکی از استراتژیshy; های اصلی برای کنترل آلودگی هوا در این شهر است. /span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:times new roman,serif;span style=font-size:9.0pt;/span/span/span/divfa_IR
dc.format.extent488
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی البرزfa_IR
dc.relation.ispartofمجله مهندسی بهداشت محیطfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Environmental Health Engineeringen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.29252/jehe.0.57
dc.subjectذرات معلق (PM10 و PM2.5)fa_IR
dc.subjectشاخص کیفیت هواfa_IR
dc.subjectفاکتور بیشینهfa_IR
dc.subjectشهر اهوازfa_IR
dc.subjectتخصصيfa_IR
dc.titleتحلیل کیفیت هوا براساس ذرات معلق PM2.5 و PM10 با دو روش USEPA-AQI و IND-AQI و فاکتور EF در شهر اهواز در سال‌های 1395 و 1396fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشيfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترای محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه مدیریت آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایرانfa_IR
dc.citation.volume0
dc.citation.spage57
dc.citation.epage75


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد