دوره 3, شماره 35

 

ارسال های اخیر

 • بررسی اثر نانو ذرات اکسید سریم بر چسبندگی لعاب به زیرلایه فلزی 

  اسماعیل زاده, بیتا؛ جعفری, مجید؛ نصراصفهانی, مجتبی (انجمن سرامیک ایران, 2013-06-01)
  در این پژوهش، اثر نانوذرات اکسید سریم بر چسبندگی لعاب به زیرلایه فلزی مورد بررسی قرار گرفت. اکسید سریم با پیش ماده آمونیم سریم نیترات، اتانول، اسید استیک و آب دیونیزه، به‌روش سل- ژل سنتز شد. هم به‌صورت افزودنی به دوغاب ...

 • سنتز و بررسی خواص خود تمیزشوندگی نانوکامپوزیت CoTiO3/TiO2 به‌روش سل-ژل 

  اسفندیار, سامیار؛ نعمتی, علی؛ کارگر راضی, مریم (انجمن سرامیک ایران, 2013-06-01)
  در این تحقیق نانوکامپوزیت CoTiO3/TiO2 با دو نسبت وزنی مختلف TiO2 و CoTiO3 از پیش ماده‌های تیتانیم‌ایزوپروپکساید (TTIP) و استات‌کبالت به‌روش سل-ژل سنتز و به‌روش غوطه‌وری برروی شیشه‌ی سودالایم لایه‌نشانی شدند. نمونه‌ها با ...

 • بررسی آسیاب‌های گلوله‌ای به‌کار گرفته شده در صنعت سیمان و تاثیر شارژهای تغییر شکل یافته برکارآیی آن‌ها 

  سیدمصطفوی, سید کسری؛ باغشاهی, سعید (انجمن سرامیک ایران, 2013-06-01)
  بر طبق آمارها، انرژی اتلافی در آسیاب‌های گلوله‌ای مقدار بالایی است. علاوه بر عواملی چون سرعت بحرانی آسیاب‌ها، زاویه سقوط، جنس و نوع گلوله ها بر بازده آسیاب‌ها عوامل دیگری چون دفرمگی شارژ بر بازده آسیاب‌ها تاثیر گذار است ...

 • 89!$ 7*+ ,!-." /0 1!2!-3 456 )("&'% !"#$1&AB&9!C&C @($&?+ 7 <=1>(: 

  صلاحی, اسماعیل؛ مباشرپور, ایمان؛ عسجدی, فاطمه (انجمن سرامیک ایران, 2013-06-01)
  => L!"M,0 ) -,N#> %C>2DE .: 0 3JF 6 7# KH#2 . 6#! "I >3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=2DE .: 0 3JF 6 7# KH#2 . 6#! "I >3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=3,H9 3(G3H0! %,X 53( W )> A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .= A! :&C .6 #! $1"V 5%N9K @ST .=%,( . 68#! =YF W)> A! $13XM#! .= A! $13XM#! .=