دوره 4, شماره 32

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر فعال کننده سطح بر مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی در روش هیدروترمال 

  ترابی, الناز؛ قاسمی, ابراهیم؛ باغشاهی, سعید (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این مقاله نانو ذرات اکسید‌روی با استفاده از پیش ماده استات‌روی به روش هیدروترمال ساخته شد. تاثیر سورفکتانت بر روی مورفولوژی و اندازه ذرات اکسید‌روی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار، نمونه‌ها در دمای ‌C °‌140 به مدت 1 ...

 • بررسی تأثیر آلومینای نانو سایز بر استحکام خمشی و دی الکتریکی پرسلان آلومینایی 

  اسمعیلی, مریم؛ نقی زاده, رحیم؛ نعمتی, علی؛ باغشاهی, سعید (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در پژوهش حاضر تأثیر افزودن آلومینای نانو اندازه به پرسلان آلومینایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که افزودن نانو آلومینا سبب افزایش استحکام‌خمشی و نیز افزایش‌استحکام دی‌الکتریک در پرسلان آلومینایی می‌گردد. ...

 • بررسی تغییر شکل در قطعه چند لایه‌ای آلومینا-زیرکونیا 

  صلاحی, اسماعیل؛ اصفهانی, حمید؛ مباشرپور, ایمان؛ بیجارچی, محمدعلی (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این تحقیق بدنه ای از پنج لایه نانو کامپوزیت آلومینا و 5، 10، 15 و20 درصد مولی زیرکونیا به روش پرس تک محور ساخته شد.3 و 2 لایه ای نیز جهت مقایسه بطور مشابه ساخته شدند. کلیه نمونه‌ها در دمای Cº1650 در محیط هوا سینتر ...

 • تهیه دوغاب آبی گرافیت و تأثیر آن بر پایداری دوغاب آلومینا-زیرکن 

  مجیدیان, هودسا؛ عبادزاده, تورج (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این پژوهش تلاش شد تا شرایط پایدارسازی دوغاب آلومینا-زیرکن با افزودن گرافیت بررسی شود. تا کنون تهیه و پایدارسازی دوغاب‌های آلومینا-زیرکن بررسی شده و نتایج نشان داد که با 5/0% افزودنی دولاپیکس، بهترین شرایط پایداری حاصل ...

 • اثر دما و زمان بر خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت سنتز شده به روش هیدروترمال 

  رزمجویی, پرویز؛ میرکاظمی, سید محمد؛ جلالیان, محمد (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این پژوهش ابتدا فریت کبالت با روش هیدروترمال در دمای °C 190 و زمان‌های 5 ̷ 1، 3، 5 ̷ 4 و 6 ساعت و سپس در دماهای 110، 130، 150، 170 و 190 درجه سانتیگراد و زمان 3 ساعت سنتز گردید. نمونه‌ها توسط پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ ...

 • روش‌های مختلف سنتز نانو پودر دی‌بورید زیرکونیم (ZrB2) 

  سعیدی حیدری, مینا؛ مشهدی, مهری (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  دی‌بورید زیرکونیم (ZrB2) خواص منحصر به فردی دارد و به همین علت به عنوان ماده‌ای با کاربردهای حساس در هوافضا مانند پروازهای مافوق صوت و یا سیستم‌های پیشرانه موشک شناخته شده است. سینتر این ماده به علت پیوندهای کوالانت قوی و ...

 • Ba(Zn1/3Nb2/3)O3 (BZN) سنتز نانوبلورک های از طریق حرارت دهی با امواج مایکروویو 

  اسدیان, کیوان؛ عبادزاده, تورج (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  ز دو روش حرار تدهی با امواج مایکروویو و حرار تدهی در کوره سنتز BZN در این تحقیق ترکیب 1000 oC نشان داد که سنتز این فاز با امواج مایکروویو در دمای XRD گردید. نتایج حاصل از تکمیل گردی ده اس ت. تشکیل این فاز با این روش به 26 ...

 • مواد نوین با ضریب د یالکتریک فوق العاده بالا بر پایه ساختار 

  بهره ور, محمدعلی؛ مالکی شهرکی, محمد (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  در این تحقیق به بررسی تاثیر اندازه ذرات نانومتری و دمای پخت بر خواص دیالکتریکی پرداخته شده اس ت. همچنین (CaCu3Ti4O مواد نوین با ضریب د یالکتریک فو قالعاده بالا ( 12 مدلی جدید برای توجیه رفتار د یالکتریکی غیرعادی مشاهده شده ...

 • سرقت علمی، پلاگیاریسم، علل و ابعاد آن 

  اکبری, پریا؛ عبدالهی فر, مظفر (انجمن سرامیک ایران, 2012-07-01)
  پلاگیاریسم به عنوان معضلی در ساختار مقالات مجلات داخلی و خارجی شناخته م یشو د. تاکنون برر س یهای متعددی برای شناخت عوامل موثر در ایجاد این ناهنجاری سیستم پژوهش جهانی صورت گرفت هاست. در برخی کشورها، مرز مشخصی بین پلاگیاریسم ...