دوره 2, شماره 34

 

ارسال های اخیر

 • بررسی اثر افزودن نانو لوله های کربنی بر خواص فیزیکی و 

  خندان, فهیمه؛ رضایی, حمیدرضا؛ نقی زاده, رحیم؛ بهرامیان, احمدرضا (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  و یا نانو لولههای کربنی تک جداره (MWCNT) چکیده: استفاده از نانو لولههای کربنی چند جداره به عنوان تقویت کننده در زمین ههای سرامیکی م یتواند باعث ایجاد خواص الکتریکی و (SWCNT) مکانیکی ب ینظیری شو د. هدف از این تحقیق بررسی ...

 • ساخت و بررسی ویژگی های نانو الیاف بورات آلومینیوم 

  مقرون, مهرشاد؛ مهدی نواز اقدم, روح الله؛ فقیهی ثانی, محمدعلی؛ شاخصی, سعید؛ شعبانی, کیوان (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  در این تح قیق، با استفاده از مواد او لیه استات آلو مینی وم پ ای دار شده با اس ید بو ری ک و و با ب هکارگیری روش الکترو ری سی 1 ، نانو ا لی اف بورات آلو مینی وم با (PVP) پل یوینیل پیرولیدون با موف قی ت تو لی د ش د. خواص ساختا ...

 • بررسی تأثیر نوع و درصد مواد اولیه بر روی 

  حسین زاده, محمد؛ نقی زاده, رحیم؛ فراهانی, کسری؛ سهاکیان, سانویر (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  بدنههای کوراندو م- مولایت در حوزه سرامی کهای مهندسی و همچنین دیرگدازها بسیار مطرح م یباشند. این بدن هها استحکام گرم و مقاومت شو کحرارتی بالایی دارند و در محفظه احتراق توربین گازی تولید برق مصرف م یگردند. هدف از این تحقی ق ...

 • تاثیر عوامل مختلف تولید بر شکل ظاهری دیرگدازهای کاربید 

  عارف عشقی, طاهره؛ صلاحی, اسماعیل؛ نعمتی, علی؛ غفاری, مهران (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  دف از این پژوهش برر سی اثر زمان سینتر بر شکل ظاه ری دیرگدازهای کار بید سیلیسیم با پیوند سیالون با استفاده از بالک لی ایرانی در حضور گاز نیتروژن اس ت. به ه مین منظور نمون ههایی از 1500 و ºC دیرگدازهای کار بیدسیلیسیم با میزان ...

 • تأثیر زمان سایش بر رئولوژی سوسپانسیون های رسی 

  بلوکی, هدی؛ سرپولکی, حسین؛ فقیهی ثانی, محمدعلی (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  : این پژوهش از ط ری ق محاسبه پارامتره ای مربوط به معادلات رفتار رئولو ژی ک، اثر زما نهای سایش مختلف را بر رئولوژی سوسپانسیو نهای رسی بررسی م یکند. در این راستا رفتار رئولو ژیک چهار نوع رس ایرانی با استفاده از دستگاه رئومتر ...

 • شبیه سازی فرآیند خشک شدن سرامیک ها به کمک اجزاء 

  خلیلی, خلیل؛ احمدی بروغنی, سید یوسف؛ باقریان, محسن (انجمن سرامیک ایران, 2013-05-01)
  چکیده: فرآیند خشک کردن مواد نوعا با پدیده انقباض همراه است و علت بنیادی بیشتر عیوب (تر کهای) خشک کردن محصولات سرامیکی به علت انقباضی است که در اثر تبخیر و حذف رطوبت از قطعه در طی خشک شدن آن رخ م یدهد. انقباض در حین خشک شدن ...