مرور پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی بر اساس پدیدآور