اثر مجزا و توأم گرسنگی دوره ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782) )

Separate and combined effects of cyclic fasting and dietary l- carnitine supplementation on biochemical and non- specific immune indices in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

Text

مقاله پژوهشی

Research Paper

(2016-11-21)
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر گرسنگی دوره‌ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه‌های بیوشیمیایی (پروتئین کل، گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسرید پلاسما و گلیکوژن کبد) ایمنی غیر‌اختصاصی (فعالیت لیزوزیم پلاسما) ماهی شانک زرد باله طراحی گردید. در این تحقیق، 240 ماهی با میانگین وزنی 46/0±23/3 گرم به صورت تصادفی در 4 گروه 60 تایی ( با سه تکرار و در هر تکرار 20 قطعه ماهی) در مخازن پلاسنیکی 60 لیتری قرار گرفتند. دو گروه به صورت روزانه تغذیه شده و دو گروه دیگر بعد از هر هفت روز محرومیت غذایی به مدت 2 هفته مورد تغذیه قرار گرفتند. همچنین دوگروه از هر رژیم غذایی فوق، با 800 میلی‌گرم ال کارنیتین در هر کیلوگر م جیره غذایی تغذیه شدند در حالیکه دو گروه دیگر تنها با غذای دستی تغذیه گردیدند. گرسنگی دوره‌ای منجر به کاهش معنی‌دار میزان پروتئین کل، کلسترول و گلوکز و افزایش معنی‌دار میزان گلیکوژن کبد، تری‌گلیسرید و فعالیت لیزوزیم پلاسما گردید (05/0>P). در حالیکه ال- کارنیتین، تاثیر معنی‌داری بر میزان گلیکوژن کبد، گلوکز پلاسما و فعالیت لیزوزیم پلاسما در بین گروهها نداشت. اثر توام ال- کارنیتین و گرسنگی دوره ای بر میزان شاخص‌های بیوشیمیایی و فعالیت لیزوزیم معنی‌دار نبود. رژیم غذایی حاوی ال- کارنیتین منجر به کاهش معنی‌دار کلسترول و تری گلیسرید پلاسما در هر دو رژیم غذایی گردید. با توجه به نتایج حاضر می‌توان بیان نمود که در رژیم غذایی حاوی 800 میلی‌گرم ال کارنیتین در هر کیلوگر م جیره غذایی منجر به افزایش متابولیسم چربی و ذخیره پروتئین در ماهی شانک زرد باله شد.
The present study was investigated the effect of starvation and L- carnitine supplementation on biochemical (plasma total protein, glucose, cholesterol, triglyceride and liver glycogen) and non- specific immune (plasma lysozyme activity) parameters in yellowfin seabream. In this study, a number of 240 fish with mean 3.23± 0.46 g were randomly fell into four groups (three replicates, n=20) in 60- L plastic tanks. Two groups were fed in daily manner and the other two ones were kept starved for 7 days once in 2 weeks. Two groups of feeding regimes were fed with L- carnitine free basal diet and the other were fed with 800 mg L- carnitine kg-1 diet. Cyclic fasting led to significantly decreased plasma total protein, cholesterol, glucose and significantly increased plasma triglyceride, liver glycogen and plasma lysozyme activity, whereas in both the feeding regimes, no significant difference was detected in plasma glucose, liver glycogen and plasma lysozyme activity of fish fed with 800 mg L- carnitine kg-1 diet. No significant differences were observed in biochemical and immunological parameters under combined cyclic fasting and L- carnitine supplementation. The supplemented L- carnitine diet significantly decreased plasma cholesterol and triglyceride (P
مجموعه‌ها: