دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نگاهی به کتاب صرف موبد نوشتۀ شیخ عبد العل ی موبد بیدگلی 

  ایمانیان, حسین (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  کتاب صرف موبد تألیف شیخ عبد العلی موبد بیدگلی است و به سال 1340 هجری قمری به نگارش درآمده است. موبد که مدتی درگیر روزنامه نگاری و جریان های سیاسی دوران مشروطه بوده، به سبب شیفتگی به زبان، فرهنگ و ادبیات پارسی، افزون بر ...

 • پژوهشی در دیدگاه های عرفانی حکمی ملّا حبیب الله شریف کاشانی با تأکید بر مشابهت اندیشه های وی با مولانا 

  مدنی, امیرحسین (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  حبیب الله شریف کاشانی، فقیه، مفسر، شاعر و از مشاهیر کاشان در سدۀ اخیر است که به جز تألیفاتی در حوزۀ فقه، تفسیر و کلإم و حدیث، اشعار گرانبهایی نیز از خود به یادگار گذاشته است. وی در مهم ترین مثنوی های خود ازجمله تشویقات ...

 • وضعیت جامعۀ یهودیان کاشان در دوران پهلوی و ماجرای قتل دکتر برجیس 

  فلاحیان وادقانی, علی؛ حیدری, حسین (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  ایرانیان و عبرانیان، نخستین بار در حدود دوهزار و هفتصد سال قبل در شاهراه کلده و آشور یکدیگر را یافتند و علإوه بر تأثرات و تعاملإت بسیار، یکی از طولإنی ترین همزیستی های بشری را آغاز کردند. یهودیان به تدریج، به ویژه پس از ...

 • مقایسۀ منظومۀ مهر و وفا از شعوری کاشی با خسرو وشیرین نظامی 

  قربان پور آرانی, حسین (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  شعوری کاشی از شاعران قرن یازدهم هجری است. طبق گفتۀ تذکره ها شعوری، دیوانی مشتمل بر شش هزار بیت داشته، اما بر طبق تنها نسخۀ موجود از اشعارش، آثار وی شامل چند قطعه و تعدادی رباعی و دو مثنوی به نام های مونس اخیارو مهر و وفاست. ...

 • گزارش مقدماتی فصل اول کاوش باستان شناسی محوطه فیض آباد در بهار 1391 

  جاوری, محسن؛ نوری, رضا؛ صدرایی, علی (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  محوطه های متعدد باستانی در منطقۀ کاشان وجود دارد که به دلیل عدم پوشش برنامه های پژوهشی باستان شناسی، همچنان ناشناخته باقی مانده یا مورد غفلت قرار گرفته اند . محوط ۀ فیض آباد یکی از این دست محوطه هاست که خوشبختانه با اقبال ...

 • کتیبۀ درهای تاریخی ابیانه 

  مشهدی نوش آبادی, محمد (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  ابیانه یکی از آبادی های تاریخی و شگفت ایران است که در آن، آثار متعددی از دوران مختلف برجای مانده است. ازجمله آثار قابل ملإحظۀ هنری و تاریخی ابیانه، درهای منازل و آثار تاریخی است که بر آن، نقوش و کتیبه های تاریخی زیبایی نقش ...

 • بررسی چرایی و چگونگی انتخاب زبان فارسی در نگارش فلسفی بابا افضل 

  رضائی, ابراهیم؛ زارعی, نساء (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  فلسفۀ اسلإمی دارای نقش بی بدیلی در تفکرات عمیق و سازنده است، اما در جهان امروز این نقش و جایگاه کمرنگ شده است. یکی از دلإیلِ این اتفاق را می توان در پیچیدگی نگارش فیلسوفانی همچون میرداماد دانست. درحالی که ساده نویسی و ...

 • مفهوم شناسی « مولوی » درمثنوی طاقد یس نراقی 

  عامری نیا, محمدباقر (دانشگاه کاشان, 2014-03-01)
  مذمت شدید مولوی در بخشی از ابیات مثنوی طاقدیس نراقی، زمینۀ طرح این سؤال را فراهم آورده که منظور نراقی از آن، چه کسی است؟ آیا منظور وی شخص خاصی است یا اینکه معنای اصطلإحی آن را اراده کرده است. برخی چنین تصور کرده اند که ...