مرور دوره 2, شماره 2 بر اساس عنوان

  • سیّد ابو الرّضا راوندی کاشانی عربی سرا 

    اقبالی, عباس (دانشگاه کاشان, 2005-10-01)
    سید ابوالرّضا راوندی کاشانی از دانشمندان پارسی‌زبان قرن ششم هجری است که به زبان عربی شعر سروده است. از تألیفات گرانسنگ وی در فقه، تفسیر و ادب، تنها گنجینه دیوان شعر او باقیمانده است. در این مقاله که از بررسی دیوان وی و ...

  • گذری بر شأن و شعر موبد بیدگلی 

    موحدی محب‌, عبدالله (دانشگاه کاشان, 2005-10-01)
    شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی از چهره‌های اثرگذار فرهنگی سیاسی یکصد ساله اخیر ایران است، شهرت این شاعر و ادیب دانشمند در تاریخ مشروطیت ایران بیشتر به علت مبارزات و مجاهدتهای او در روسیه در دوره استبداد صغیر است. وی توانست با ...