مرور نشريه علمي مطالعات تطبيقي هنر بر اساس پدیدآور