نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorموحدیان عطار, حسینfa_IR
dc.contributor.authorرضایی, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T18:43:32Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T18:43:32Z
dc.date.available1399-07-08T18:43:32Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T18:43:32Z
dc.date.issued2006-09-23en_US
dc.date.issued1385-07-01fa_IR
dc.date.submitted2006-04-30en_US
dc.date.submitted1385-02-10fa_IR
dc.identifier.citationموحدیان عطار, حسین, رضایی, رضا. (1385). بررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2. مجله آب و فاضلاب, 17(3), 75-83.fa_IR
dc.identifier.issn1024-5936
dc.identifier.issn2383-0905
dc.identifier.urihttp://www.wwjournal.ir/article_2293.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/50728
dc.description.abstractسالانه در جهان بیش از هفتصد هزار تن  مواد رنگزا، سنتز می شود که 50 درصد آنها آزو هستند .رنگزاهای آزو دارای یک یا چند پیوند آزو (-N=N-) بوده و از مهم‌ترین گروه رنگزاهای سنتزی می‌باشند که در مقادیر زیادی تولید شده کاربردهای زیادی در صنایع مختلف به ویژه صنایع نساجی دارند. هدف از این تحقیق، رنگبری پسابهای رنگی صنایع نساجی و نیز حذف COD حاصل از آنها با استفاده از روش فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته با کاربرد تابش فرابنفش/آب اکسیژنه بوده است. منبع تابش، یک لامپ فرابنفش جیوه ای کم فشار55 وات) (UV-C با شدت تابش 50000 میکرو وات ثانیه بر سانتی‌متر مربع، ماده اکسیدکننده مورد استفاده، پراکسید هیدروژن30 درصد (Merck) و ماده رنگزا، C.I.Direct red 80 ازگروه رنگهای آزو به دلیل کاربرد و مصرف زیاد، به عنوان مدل انتخاب گردید. جهت بررسی پارامترهای مؤثر مانند اثر نور UV، تأثیر زمان تابش نورUV ، غلظت پر اکسید هیدروژن، غلظت اولیه ماده رنگزا و pH، آزمایشها در پنج مرحله مجزا بر اساس روشهای استاندارد، آنالیز گردیدند. نتایج آزمایشها نشان داد پرتوUV  به تنهایی بعد از گذشت 20دقیقه، 33/3 درصد رنگ و 18/4 درصد COD را حذف می نماید. همچنین استفاده از آب اکسیژنه به تنهایی بعد از گذشت 24 ساعت فقط 5/7 درصد رنگ و 3/5 درصد COD را حذف می نماید. در سیستم UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> راندمان حذف رنگ در شرایط بهینه پس ازگذشت 5 دقیقه تابش نور UV به 100 درصد می رسد، همچنین درصد حذف  CODحاصل از رنگ در شرایط بهینه پس از 20دقیقه پرتوتابی 77/3 درصد تعیین گردید. شرایط بهینه جهت حذف رنگ (30 میلی‌گرم بر لیتر) و COD حاصل از آن در فرآیند UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> شامل غلظت 150 میلی‌گرم بر لیتر از آب اکسیژنه (به صورت خالص) ،pH خنثی و غلظتهای پایین رنگ تعیین گردید. بنابراین سیستم UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> روش مؤثری در حذف رنگ و COD حاصل از آن می‌باشد ولی راندمان عوامل تابش فرابنفش و آب اکسیژنه به تنهایی مطلوب نبوده زیرا آنها به تنهایی نمی‌توانند عامل اصلی تجزیه کننده رنگزا یعنی رادیکال هیدروکسیل را به اندازه کافی تولید نمایند.fa_IR
dc.format.extent467
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلابfa_IR
dc.publisherWater and Wastewater Consulting Engineersen_US
dc.relation.ispartofمجله آب و فاضلابfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab ( in persian )en_US
dc.subjectتابش فرابنفشfa_IR
dc.subjectهیدروژن پراکسایدfa_IR
dc.subjectرنگ آزوfa_IR
dc.subjectاکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفتهfa_IR
dc.titleبررسی کارآیی فناوری اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (APO) در تجزیه رنگزای پلی‌آزوی مستقیم با فرآیند UV/H2O2fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue3
dc.citation.spage75
dc.citation.epage83
nlai.contributor.orcid0000-0002-6585-1936


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد