نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقادری, ناصرfa_IR
dc.contributor.authorطلایی, علیرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T22:40:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T22:40:07Z
dc.date.available1399-08-01T22:40:06Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T22:40:07Z
dc.date.issued2009-02-19en_US
dc.date.issued1387-12-01fa_IR
dc.identifier.citationقادری, ناصر, طلایی, علیرضا. (1387). بررسی اثر کاربرد کود حیوانی و اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توتفرنگی رقم کردستان. علوم باغبانی ایران, 39(1)fa_IR
dc.identifier.issn2008-482X
dc.identifier.issn2423-7930
dc.identifier.urihttps://ijhs.ut.ac.ir/article_20661.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/467034
dc.description.abstractجهت بررسی اثر کاربرد کود حیوانی و کود اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توتفرنگی آزمایشی در سالهای 1383-1381 در ایستگاه گریزه مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. در این پژوهش دو فاکتور کود حیوانی (در سطوح 0 ، 20 و 40 تن در هکتار) و اوره (در سطوح 0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد کود حیوانی و اوره اثر معنیداری بر عملکرد، وزن میوه، ماندگاری بعد از برداشت و وزن مخصوص برگ داشتهاند. بالاترین میزان عملکرد در تیمار 100 کیلوگرم اوره در هکتار بدست آمد. ولی عملکرد در این تیمار تفاوت معنیداری با تیمار 50 کیلوگرم در هکتار اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار نداشت. از طرفی بالاترین میزان وزن میوه در تیمار 50 کیلوگرم کود اوره و تیمار 50 کیلوگرم کود اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار بدست آمد. نتایج مربوط به ماندگاری میوهها بعد از برداشت نشان داد که با افزایش مصرف کود اوره درصد تلفات میوهها افزایش مییابد. همچنین نگهداری میوهها در دمای پایین و سرد کردن به موقع آنها بعد از برداشت درصد تلفات را کاهش داد. بالاترین وزن مخصوص برگ در تیمار50 کیلوگرم کود اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار بدست آمد. درصد اسیدیته و مواد جامد محلول تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 20 تن کود حیوانی در هکتار + 50 کیلوگرم کود اوره بهترین تیمار در شرایط آزمایشی این پژوهش میباشد. از طرفی میتوان با کاربرد کود حیوانی مصرف کود اوره را کاهش داده و در جهت کشاورزی پایدار حرکت نمود.fa_IR
dc.format.extent119
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofعلوم باغبانی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Horticultural Scienceen_US
dc.subjectاسیدیتهfa_IR
dc.subjectاورهfa_IR
dc.subjectتوتفرنگیfa_IR
dc.subjectعملکردfa_IR
dc.subjectکودحیوانیfa_IR
dc.subjectمواد جامد محلول.fa_IR
dc.titleبررسی اثر کاربرد کود حیوانی و اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توتفرنگی رقم کردستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume39
dc.citation.issue1


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد