کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

ارسال های اخیر

 • کارایی Pseudomonas fluorescens strain EB298 (UTPf298) علیه بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم Fusarium pseudograminearum و بهبود کارایی رنگدانه های کلروفیل 

  بهبودی, کیوان؛ محمدی فشارکی, نیلوفر؛ طالبی, مجید (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  گندم با سطح زیرکشت در حدود نیمی از اراضی زراعی ایران یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم Fusarium pseudograminearum یکی از مخرب‌ترین عوامل قارچی در مناطق خشک ایران و جهان می باشد که میزان ...

 • جداسازی و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی یک استرین باکتری و اکتینومیست اپیفیت برعلیه باکتری عامل هسته یخ گیاه پسته 

  دهقان مقدم, مژده؛ رستمی, مهدیه (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  یکی ازعوامل تشدیدکننده در میزان سرمازدگی، وجود باکتری‌ها‎ی عامل هسته‌یخ درسطح گیاهان است.کنترل بیولوژیک باکتری‌های عامل هسته‌یخ توسط آنتاگونیست‌ها، یکی ازگزینه‌های امیدبخش در کاهش این‌نوع سرمازدگی به‌نظر می‌رسد. در این ...

 • برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae) 

  شهبازی, افسانه؛ علیزاده, مرضیه؛ پوریان, حمیدرضا (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  عوامل حفاظت‌ زیستی شامل عوامل زنده بیوکنترل و مواد غیرزنده با پایه طبیعی نظیر خاک‌ دیاتومه، در کنترل آفات انباری، نقش مهمی را به‌لحاظ حفظ سلامت غذایی ایفا می‌کنند. مشکل کاربرد خاک‌های دیاتومه در انبار این است که دوز‌ توصیه ...

 • اثر برهمکنش قارچ عامل بیوکنترلی Microdochium bolleyi بر عامل بیماری پاخوره غلات (Gaeumannomyces graminis) در خاک تیمار شده با کودهای ازته و فسفره 

  شریفی رائینی, امیرحسین؛ جمالی, صمد؛ فاطمی, اکرم (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  پاخوره گندم از جمله مهمترین بیماری‌های گندم در سراسر جهان می‌باشد. در این تحقیق برای اولین بار اثر کود‌های فسفره و ازته و قارچ اندوفیت Microdochium bolleyi بر کنترل بیماری پاخوره گندم (رقم پیشگام) مورد بررسی قرار گرفت. ...

 • تعامل باکتری های Bacillus subtilis، B. cereus و Pseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد مدلCaenorhabditis elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne javanica 

  مصطفی نژاد, حدیث؛ صاحبانی, نوازاله؛ مرتضویان, سید محمد مهدی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  در این تحقیق تعامل باکتری‌های Bacillus subtilis، B. cereus وPseudomonas fluorescens CHA0 با نماتد باکتری‌خوار Caenorhabditis elegansدر شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. امکان زنده‌مانی و تکثیر C. elegans روی پرگنه ...

 • تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان 

  خضری, مریم؛ دشتی, حسین؛ صابری ریسه, روح اله؛ قلی ‌زاده وزوانی, مژگان (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  باکتری‌های سودوموناس فلورسنت مهم‌ترین باکتری‌های ریزوسفری می‌باشند که دارای اثر مثبت روی صفات رویشی و بیوشمیایی گیاه می‌باشند. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 22 استرین سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و فاکتورهای ...

 • فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن 

  شیرازی, کوثر؛ سالاری, محمد؛ جوان‌نیکخواه, محمد؛ پیرنیا, مهدی؛ آصف, محمدرضا (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-05-22)
  در این پژوهش، تاثیر قارچ‌های درون‌زی (mycoendobiont) جداشده از قارچ دکمه‌ای سفید علیه قارچ‌های Mycogone perniciosa، Lecanicillium fungicula و Trichoderma harzianum، به‌عنوان عوامل بیماری‌زای مهم آن، برای کاربرد جهت مهار ...

 • اثر قارچ Trichodermaharzianum Tr6بر برهم‌کنش کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis و میزبان آن Tetranychus urticae روی گیاه لوبیا (Acari: Tetranychidae, Phytoseiidae) 

  زاهدی گلپایگانی, آزاده؛ وطن پرست, پدیده؛ صبوری, علیرضا؛ بهبودی, کیوان؛ محمدی, هلن (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  قارچ‌های جنسTrichoderma ازجمله عوامل کنترل بیولوژیکی هستندکه تأثیر آنها در کنترل حشرات و کنه‌های آفت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مطالعه شده ولی در مورد تأثیر برهم‌کنش آن با گیاه روی شکارگرها اطلاعاتی در دست نیست.در این پژوهش ...

 • بررسی اثر اقلیم، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و میزبان بر فعالیت قارچهای میکوریز آربوسکولار در منطقه رفسنجان 

  امینیان نسب, پریسا؛ صداقتی, ابراهیم؛ حسینی, ثمین؛ صابری, روح اله (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  مطالعه حاضر با هدف بررسی درصد کلونیزاسیون و جمعیت اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریشه های گیاهان مختلف ، همچنین بررسی اثر اقلیم و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر این دو فاکتور در نه منطقه از شهرستان رفسنجان ...

 • مطالعه کنترل بیولوژیک سرمازدگی پسته، با استفاده از باکتری‌های اپی فیت ضدهسته یخ گیاه 

  رستمی, مهدیه؛ شاهرخی کهنوج, خدیجه (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  تنش سرمازدگی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی و درمنطقه کرمان، گیاه پسته است. با توجه به ارزش اقتصادی پسته، مطالعه مدیریت سرمازدگی این محصول بسیار ضروری است. یکی از روش‌های جدید ...

 • جدول زندگی و آماره‏های زیستی زنبور Anastatus acherontiae پارازیتوئید تخم شب‌پره برگ‌خوار دو نواری (Streblote siva) در شرایط آزمایشگاهی 

  فرار, ناصر؛ حقانی, مصطفی؛ زمانی, عباسعلی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  زنبور Anastatus acherontiae در استان بوشهر پارازیتوئید تخم شب‎پره برگ‎خوار دو نواری (Streblote siva) و تخم پروانه کله مرده (Acherontia atropos) است. پارامترهای جدول زندگی سنی-مرحله‏ای دو جنسی این زنبور روی تخم شب‎پره ...

 • اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود 

  معرف‌زاده, ناهید؛ شریفی, روح اله؛ خاطری, هادی؛ عباسی, سعید (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  بیماری زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود با عوامل قارچی Fusarium redolens (به اختصار: Fr) و Fusarium oxysporum f. sp. ciceris (به اختصار: Foc)، از بیماری‌های مهم این محصول در ایران است. در این پژوهش اثر برخی سویه‌های پروبیوتیک ...

 • ‌بررسی توان برخی جدایه‌های باکتریایی به منظور مهار زیستی بیماری لکه زاویه‌ای باکتریایی خیار 

  حسینی, سیدزمان؛ خدایگان, پژمان؛ صابری, روح اله (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  باکتری‌های محرک رشد گیاهان با داشتن توان بالا در جهت افزایش زیست‌توده و کنترل بیماری‌های گیاهی، می‌توانند جانشین مناسبی برای سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی باشند. به‌منظور بررسی مهار زیستی Pseudomonas syringae pv. ...

 • ارزیابی برخی قارچ‌های اندوفیت گیاهی در کنترل بیولوژیک بیماری‌ پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه‌فرنگی 

  بهبودی, کیوان؛ فتوحی فر, خلیل بردی؛ زراعتکار, محدثه (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل Verticillium dahliaeیکی از بیماری‌های مهم گوجه‌فرنگی می‌باشد، به همین دلیل کنترل این بیماری و از جمله کنترل بیولوژیک آن مورد توجه جدی می باشد. قارچ های اندوفیت‌ یکی از عوامل کنترل بیولوژیک ...

 • ارزیابی اثرآنتاگونیستی چند جدایه از باکتری‌های جنس Bacillus بر کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل Fusarium pseudograminearum 

  ساسانی, محسن؛ احمدزاده, مسعود (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2021-01-20)
  گندم یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در ایران است که نقش مهمی درتامین امنیت غذایی کشور دارد، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم با عامل F. pseudograminearum ، از مهمترین بیمارگرهای گندم است که هر ساله موجب ایجاد خسارت‌های ...

 • استفاده از پسماندهای ارزان قیمت جهت تکثیر باکتری Paenibacillus polymyxa سویه N179 

  فلاح زاده ممقانی, وحید؛ دلخواه نیا, سیما؛ شیرزاد, اکبر (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2020-08-22)
  در تحقیق حاضر باکتری Paenibacillus polymyxa استرین N179 که قبلا پتانسیل بیوکنترل آن در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه به اثبات رسیده بود، انتخاب شد و تلاش شد تا با استفاده از محصولات ثانویه ارزان قیمت صنایع غذایی محیط کشتی جهت ...

 • تاثیر جمعیت‌های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم‌های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته 

  حاج عبدالهی, نجمه؛ صابری, روح اله؛ خدایگان, پژمان؛ مرادی, محمد؛ مسلم خانی, کبری (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2020-08-22)
  کلونیزاسیون و جمعیت باکتری‌های آنتاگونیست در ناحیه ریزوسفر نقش تعیین کننده‌ای در ایفای اثر آنتاگونیستی آن‌ها دارد. در این مطالعه به منظور تعیین جمعیت بهینه‌ی باکتری‌های آنتاگونیست به گونه‌ای که بتوانند باعث القای حداکثری ...

 • کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی 

  معرف‌زاده, ناهید؛ شریفی, روح اله؛ خاطری, هادی؛ عباسی, سعید (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2020-08-22)
  زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas putida RUP1 و میکوریز ...

 • بررسی اثر برخی عوامل زنده و غیر زنده القا کننده مقاومت بر فعالیت آنزیمی و فاکتورهای رشدی لوبیا در حضور ویروس موزاییک زرد لوبیا 

  زارعی, محمد؛ زارعی, محمد؛ حسینی, احمد؛ حسینی, احمد؛ صابری, روح اله؛ صابری, روح اله (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2020-08-22)
  ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) متعلق به جنس پوتی‌ویروس(Potyvirus) ، قادر به آلوده کردن طیف وسیعی از گیاهان می‎باشد. این ویروس از طریق مکانیکی و شته به‌صورت ناپایا انتقال می‌یابد. در این پژوهش تاثیر شش تیمار شامل نانو ذرات ...

 • واکنش‌تابعی زنبورهای Trissolcus agriope و Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) روی تخم‌های سرمادیده‌ی سن سبز پسته Acrosternum arabicum (Hemiptera: Pentatomidae) 

  فروزان, فرزانه؛ فروزان, فرزانه؛ جلالی, محمدامین؛ جلالی, محمدامین؛ ضیاءالدینی دشتخاکی, مهدی؛ ضیاءالدینی دشتخاکی, مهدی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, 2020-08-22)
  ذخیره‎سازی در دمای پایین برای در دسترس بودن میزبان در زمان‎های مختلف، یک روش ارزشمند برای افزایش تولید انبوه دشمنان طبیعی برای برنامه‏های کنترل بیولوژیک می‏باشد. زنبورهای پارازیتویید تخم، Trissolcus agriope و Psix saccharicola ...

View more