نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحیمی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorیوسفی, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorجمشیدی, خلیلfa_IR
dc.contributor.authorپوریوسف, مجیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-01T22:04:37Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-10-22T22:04:38Z
dc.date.available1399-08-01T22:04:37Zfa_IR
dc.date.available2020-10-22T22:04:38Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-22en_US
dc.date.submitted1393-11-02fa_IR
dc.identifier.citationرحیمی, محمدرضا, یوسفی, علیرضا, جمشیدی, خلیل, پوریوسف, مجید. (1394). تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه. به زراعی کشاورزی, 17(4), 1087-1100. doi: 10.22059/jci.2015.55153fa_IR
dc.identifier.issn8337-2008
dc.identifier.issn2345-6957
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jci.2015.55153
dc.identifier.urihttps://jci.ut.ac.ir/article_55153.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/465280
dc.description.abstract<strong>به‌منظور ارائه روش تلفیقی برای مدیریت علف‌های هرز رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در بهار سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل، نوع علف‌کش (پندیمتالین و تریفلورالین)، دز علف‌کش (صفر، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه‌شده در سایر گیاهان زراعی) و کنترل تکمیلی (بدون کنترل تکمیلی، یک‌بار وجین دستی 50 روز پس از کاشت و مالچ کاه و کلش گندم به مقدار دو کیلوگرم در متر مربع) بودند. همچنین یک تیمار وجین علف هرز در کل طول فصل نیز به‌عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شد. کاهش زیست‌توده علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه، به‌طور معناداری تحت تأثیر تیمارهای کنترل علف هرز قرار گرفتند. پندیمتالین نسبت به تریفلورالین علف‌های هرز را بهتر کنترل کرد. همچنین کاربرد علف‌کش‌ها زیست‌تودۀ علف‌های هرز را کاهش داد، اما بدون افزودن کنترل تکمیلی نتوانست به مدت طولانی در طول فصل رشد علف‌های هرز را کنترل کند. به‌طورکلی، دز توصیه‌شده پندیمتالین (1320 گرم ماده مؤثره در هکتار) وقتی با یک‌بار وجین 50 روز پس از کاشت استفاده شد، بیشترین عملکرد (3561 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین کاهش در زیست‌توده علف‌های هرز (92 درصد) حاصل شد. </strong><br /><strong>  </strong><br /><strong>  </strong><br /><strong> </strong>fa_IR
dc.format.extent1328
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهران، پردیس ابوریحانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehran, College of Abureyhanen_US
dc.relation.ispartofبه زراعی کشاورزیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Crops Improvementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jci.2015.55153
dc.subjectپندیمتالینfa_IR
dc.subjectتریفلورالینfa_IR
dc.subjectدز توصیه ‌شدهfa_IR
dc.subjectزیست ‌توده علف‌های هرزfa_IR
dc.subjectمالچfa_IR
dc.titleتأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue4
dc.citation.spage1087
dc.citation.epage1100


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد