مرور دوره 17, شماره 4 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 20

 • اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی‌آلدئید و رنگدانه‌ها در پایه‌های تجاری مرکبات شمال کشور 

  فیفائی, رضا؛ فتوحی قزوینی, رضا؛ گلعین, بهروز؛ حمیداوغلی, یوسف (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی اثر خشکی بر مقدار برخی ترکیبات در دانهال‌های نوسلار شش‌ماهۀ پونسیروس (Poncirus trifoliata Raf.)، ترویرسیترنج(Citrus sinensis Osbec. × Poncirus trifoliata Raf.) ، نارنج(Citrus ...

 • بررسی تأثیر تلقیح ریزغدۀ سیب‌زمینی با باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و مقدار جذب عناصر غذایی 

  حسنی, فرشید؛ اصغر زاده, احمد؛ اردکانی, محمدرضا؛ حمیدی, آیدین (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر مقدار جذب عناصر غذایی و افزایش بازده تولید ریزغدۀ سیب‌زمینی حاصل از کشت بافت، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایۀ کاملاً تصادفی و در چهار تکرار، در گلخانۀ مؤسسۀ ...

 • تأثیر محلول‌پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’ 

  قربانی, انسیه؛ بخشی, داود؛ فلاحی, اسماعیل؛ ربیعی, بابک (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  تولید سیب فوجی در ایران با مشکلاتی از قبیل رنگ‌گیری خیلی ضعیف و بروز عارضة قهوه‌ای شدن درونی طی انبارداری همراه است. بنابراین، در این پژوهش تأثیر محلول‌پاشی سه ترکیب کلسیمی فولی‌کل (Folical)، کلسی‌کت (Calcicat) و ...

 • عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپ‌های ماش براساس تاریخ کاشت 

  حسن پور, جواد؛ زرگری, کاوه؛ زند, بهنام؛ کنانی, مجتبی (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، درصد پروتئین و تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد چهار ژنوتیپ ماش، آزمایشی در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در سال 1390 انجام گرفت. چهار ...

 • بهینه سازی رشد و عملکرد عروسک پشت پرده با کاربرد ورمی کمپوست در تراکم های مختلف کشت 

  تبریزی, لیلا؛ محمدی, حسین؛ صالحی, رضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به­منظور بررسی اثر تراکم (50، 75 و 100 سانتی­متر فاصلۀ بین ردیف‌ها) و کود ورمی‌کمپوست (صفر، 5، 10 و 15 تن در هکتار) بر صفات رویشی، عملکرد کمی و کیفی عروسک پشت­پرده (Physalis peruviana L.)، آزمایشی به‌صورت ...

 • تأثیر تغذیه برگی سیلیکون بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیوشیمیایی رازیانه تحت شرایط کم‌‌آبیاری 

  موسی پور یحیی آبادی, حسن؛ اصغری پور, محمدرضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  در این مطالعه، تأثیر تنش خشکی و محلول‌پاشی سطوح مختلف سیلیکون بر عملکرد دانه، مقدار اسانس و خصوصیات فیزیوشیمیایی گیاه رازیانه ارزیابی شد. طرح آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایۀ بلوک‌های کامل تصادفی با سه ...

 • اثر محلول‌پاشی متانول بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی 

  عیسی‌زاده پنجعلی خرابسی, جابر؛ گلوی, محمد؛ رمرودی, محمود (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به­منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و محلول­پاشی متانول بر ویژگی­های کمی و کیفی سویا (رقم 'ویلیامز‘)، آزمایشی به­صورت کرت‌های خردشده در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعة پژوهشی دانشکدة کشاورزی مغان در سال ...

 • ارزیابی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا 

  پهلوانلو, پرستو؛ رحیمی زاده, مجید؛ توکلو, محمد رضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و سویا، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در محدودۀ شهر بجنورد (خراسان شمالی) در سال 1391 اجرا شد. سطوح مختلف نیتروژن مصرفی ...

 • بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا 

  فرجی, ابوالفضل (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به­منظور بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر سرعت نمو مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 اجرا شد. با تأخیر در کاشت، طول دورۀ رویشی و زایشی به­طور ...

 • تأثیر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در مناطق کرج و مغان 

  صادقی, حسین؛ حیدری شریف آباد, حسین؛ حمیدی, آیدین؛ نورمحمدی, قربان؛ مدنی, حمید (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی اثر دمای پوشش گیاهی بر مقدار پروتئین و قندهای محلول، روغن و عملکرد سویا در تاریخ‌های مختلف کاشت، پژوهشی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مناطق مغان و کرج در سال ...

 • تأثیر زمان برداشت بر برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ بالغ ارقام تجاری پرتقال 

  همتی, خدایار؛ ملکیان, ماجده؛ قاسم نژاد, عظیم؛ همتی, نسترن (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر مقدار برخی فلاونوئیدها در بافت‌های مختلف میوۀ ارقام ﭘرتقال، آزمایشی به‌صورت طرح اسپلیت پلات (کرت‌های خردشده) در زمان بر پایۀ کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و ...

 • تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوه دو رقم هلو 

  حاجیلو, جعفر؛ اسد الهی, محمد؛ فخیم رضایی, شبنم؛ دهقان, غلامرضا (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر نفتالین استیک اسید بر شدت تنک و ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی میوۀ دو رقم هلو، این تحقیق در کلکسیون درختان میوۀ هسته‌دار ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت‌پوشان وابسته به دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ...

 • ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری فلفل گلخانه‌ای در مرحله گیاهچه‌ای 

  زارع بوانی, محمدرضا؛ پیوست, غلامعلی؛ قاسم نژاد, محمود؛ فرقانی, اکبر (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور مقایسۀ ارقام مختلف فلفل از نظر تحمل به شوری در مرحلۀ گیاهچه و شناسایی شاخص مناسب برای ارزیابی تحمل به شوری فلفل در این دوره، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ...

 • تأثیر مدیریت تلفیقی علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه 

  رحیمی, محمدرضا؛ یوسفی, علیرضا؛ جمشیدی, خلیل؛ پوریوسف, مجید (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور ارائه روش تلفیقی برای مدیریت علف‌های هرز رازیانه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در بهار سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل، نوع علف‌کش (پندیمتالین و تریفلورالین)، دز علف‌کش (صفر، ...

 • اثر کاربرد دوسالۀ کمپوست زبالۀ شهری و کودهای شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین در خاک و گیاه برنج 

  قلی پور, آتنا؛ قاجار سپانلو, مهدی؛ بهمنیار, محمد علی (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد کمپوست زبالۀ شهری و کود شیمیایی بر مقدار تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کاملاً تصادفی در سه تکرار و چهارده تیمار کودی، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه علوم ...

 • اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره ‌سبز 

  امیری نژاد, مهدیه؛ اکبری, غلامعلی؛ باقی زاده, امین؛ اله دادی, ایرج؛ شهبازی, مریم؛ نعیمی, معصومه (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیرۀ سبز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در گلخانۀ پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و ...

 • اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس 

  خراسانی نژاد, سارا؛ سلطانلو, حسن؛ رمضانپور, سیده ساناز؛ هادیان, جواد؛ آتشی, صادق (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس برگ گیاه اسطوخودوس، آزمایشی گلدانی برپایۀ طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1393 انجام ...

 • تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره 

  روشن, فرشته؛ مرادی تلاوت, محمد رضا؛ سیادت, سیدعطاء‌الله (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی ...

 • ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصلاح‌ شده بابونه، بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد 

  سعیدی, کرامت الله؛ سیدی, فروه السادات؛ کیانی, محمود (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی بابونه رقم 'بودگلد‘، بادرشبی رقم '‘SZK1 و رازیانه رقم 'شورک شاری‘ در شرایط اقلیمی شهرکرد، آزمایشی در در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در اوایل فروردین 1393 انجام ...

 • پاسخ اکوتیپ‌های مختلف کرچک به تنش کم‌آبی در شرایط آب‌وهوایی اصفهان و شهرکرد 

  نیک‌نشان, پژمان؛ تدین, علی؛ رفیعی‌الحسینی, محمد؛ بحرینی‌نژاد, بابک (دانشگاه تهران، پردیس ابوریحانUniversity of Tehran, College of Abureyhan, 2015-12-22)
  به‌منظور بررسی پتانسیل بالقوۀ تحمل خشکی شش اکوتیپ مختلف گیاه کرچک، آزمایشی مزرعه‌ای در دو مکان اصفهان و شهرکرد در سال زراعی 1392 اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های یک‌بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی شامل ...