مرور دوره 10, شماره 2(پیاپی 41) بر اساس تاریخ انتشار